POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka prywatności aplikacji i serwisu Jobsquare

I. Postanowienia ogólne.

1. Użytkownikom Serwisu zapewniamy pełne poszanowanie ich prywatności oraz ochronę ich danych osobowych. Podkreślamy, że rejestracja w usłudze jest dobrowolna. Niniejsza Polityka Prywatności zawiera informacje, które zbieramy, jak można używać tych informacji, z którymi może być udostępniana, oraz o wyborach dotyczących takich zastosowań i ujawnień.

2. Administratorem danych przetwarzanych w serwisie JOBSQUARE jest JobSquare spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie , przy ul. Mokotowskiej 1, 00-640 Warszawa, wpisana do rejestru sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000552038, NIP: 7010476831, REGON: 361237797, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 17 550,00 PLN w całości opłacony (dalej; Administrator, Usługodawca).

3. Kontakt z administratorem możliwy w następujący sposób:

- Telefonicznie pod numerami telefonów +48 531 228 805,

- E- mail – app@jobsquare.pl

- Pocztą na adres: ul. Dobra 5/5, 00-384 Warszawa.

Aktualne dane kontaktowe Administratora znajdują się w zakładce „Kontakt”.

II. Definicje

Terminy użyte w niniejszym dokumencie otrzymują następujące znaczenie:

a. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, korzystający w jakikolwiek sposób z Aplikacji lub Serwisu, w tym odwiedzający ogólnie dostępne strony serwisu.

b. Pracownik – pełnoletnia osoba fizyczna, zainteresowana kontaktem z podmiotami oferującymi zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, umowy agencyjnej, mianowania lub powołania, a także na podstawie umowy cywilnoprawnej lub w oparciu o samozatrudnienie.

c. Pracodawca – Przedsiębiorca zrejestrowany w CIDG lub KRS poszukujący Pracowników.

d. Praca - zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, umowy agencyjnej, mianowania lub powołania, a także na podstawie umowy cywilnoprawnej lub w oparciu o samozatrudnienie

e. Oferta Pracy – utworzona przez Zarejestrowanego Pracodawcę informacja, iż poszukuje Ofert Podjęcia Pracy przez Pracowników. Oferta zawiera informacje o Branży, Stanowisku, miejscu pracy i Wynagrodzeniu.

a. Aplikacja – Należąca do Usługodawcy Aplikacja o nazwie JobSquare dostępna dla systemów Android i iOS.

b. Serwis/ Serwis www – oznacza funkcjonujący w oparciu o System Informatyczny serwis internetowy, zarządzany i udostępniony w Internecie pod adresem: https://www.jobsquareapp.com/

c. Usługi - usługi świadczone Zarejestrowanym Użytkownikom szczegółowo wymienione w rozdziale III 1-5, Regulaminu.

d. Dane osobowe - oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;

e. Przetwarzanie - oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

f. Odbiorca - oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, któremu ujawnia się dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią.

g. Zgoda - osoby, której dane dotyczą oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych.

h. Smartfon - przenośne urządzenie telefoniczne łączące w sobie funkcje telefonu komórkowego i komputera kieszonkowego, wyposażone w GPS .

i. Regulamin –Regulamin Aplikacji i Serwisu Jobsquare.

j. Akceptacja Pracownika/ Ofert Pracy - Klikając na konkretnej automatycznie przyporządkowanej Ofercie Pracy/Profilu Pracownika symbol √ lub przesuwając ofertę/profil na ekranie urządzenia w prawo Użytkownik dokonuje akceptacji danej Oferty Pracy/ Profilu Pracownika.

III. Podstawa i zasady przetwarzania danych osobowych.

1. Dane osobowe przetwarzane są w Serwisie na podstawie obowiązującego prawa, w szczególności na podstawie Art. 6 ust 1 lit. a i b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

2. Udostepnienie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne.

3. Administrator gromadzi i przetwarza dane niezbędne dla zaakceptowanych przez odbiorcę celów, w których są przetwarzane.

4. Administrator nie przekazuje, nie sprzedaje ani nie użycza zgromadzonych danych osobowych Użytkowników osobom trzecim, za wyjątkiem przypadków wskazanych w Rozdziale VII lub na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa w związku z toczącymi się postępowaniami.

5. Dane osobowe przechowywane są w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą przez okres korzystania z usług Aplikacji (posiadania Profilu) przez Użytkownika, z zastrzeżeniem ust 6 poniżej.

6. Po zakończeniu korzystania przez Użytkownika z Usług Administrator może przetwarzać dane o Użytkowniku, o ile są one niezbędne do rozliczenia usługi oraz dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za korzystanie z usług.

7. Administrator przetwarza Dane Osobowe w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych; w szczególności Administrator udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:

- 256-bitowy system szyfrowania danych SSL.

8. Administrator przetwarza następujące kategorie danych:

a. Informacje podawane przez Użytkownika,

b. Informacje gromadzone automatycznie.

9. System Usługodawcy dokonuje automatycznego profilowania Użytkowników w celu przyporządkowania Profili Pracowników do Ofert Pracy na zasadach szczegółowo określonych w Rozdziale IX Polityki Prywatności i Rozdziale VII Regulaminu Aplikacji

10. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczące narusza obowiązujące prawo.

IV. Dane podawane przez Użytkownika.

1. W procesie rejestracji Pracownik poproszony jest o podanie następujących danych:

- Dane, których podanie konieczne dla rejestracji i otrzymywania Ofert Pracy: imię, nazwisko, e-mail, data urodzenia, płeć, wykształcenie,

- Dane podawane opcjonalnie: opis, doświadczenie zawodowe (obejmujące branża, stanowisko, okres zatrudnienia), wykształcenie, języki obce, CV, zdjęcie, poszukiwane stanowisko pracy, telefon.

2. W procesie rejestracji Pracodawca będący osoba fizyczną poproszony jest o podanie następujących danych:

- Dane konieczne dla rejestracji: imię, nazwisko pracodawcy, nazwa firmy, imię i nazwisko osoby zarządzającej Profilem, e-mail, adres, NIP;

- Dane podawane opcjonalnie: adres strony www, telefon, Branża;

- Dane konieczne dla stworzenia Oferty Pracy: Branża, miejsce pracy.

3. W procesie rejestracji Pracodawca będący osoba prawną poproszony jest o podanie następujących danych osobowych:

- Dane konieczne dla rejestracji - Imię i nazwisko osoby zarządzającej Profilem;

- Dane podawane opcjonalnie - telefon osoby do kontaktu z Pracodawcą.

4. Podanie danych oznaczonych jako „konieczne dla rejestracji/ stworzenia Oferty Pracy„ jest niezbędne ze względu na sposób funkcjonowania systemu teleinformatycznego zapewniającego świadczenie usługi drogą elektroniczną oraz ze względu na właściwość Usługi, dlatego odmowa podania danych uniemożliwia zawarcie umowy o świadczenie Usług.

5. Użytkownicy korzystający z funkcjonalności czat podają Administratorowi treść swoich czatów. Treść czatów jest szyfrowana i w formie zaszyfrowanej zapisywana automatycznie w Systemie. Usługodawca nie zapoznaje się z treścią czatów.

6. Użytkownicy kontaktujący się z obsługą klienta przekazują treść tej komunikacji Administratorowi.

V. Dane pozyskiwane Automatyczne.

1. Instalując Aplikację na swoim Smartfonie Użytkownik upoważnia administratora do uzyskania dostępu do następujących danych zgromadzonych w Smartfonie: kalendarz, lokalizacja, zdjęcia, zakupy, tożsamość. Udostępnienie tych danych jest konieczne dla pełnego korzystania z Usług. Odmowa upoważnienia Administratora do poszczególnych danych, może w szczególności, w następujący sposób ograniczyć bądź uniemożliwić świadczenie Usług:

a. Odmowa dostępu do Kalendarza -nie będzie dostępna funkcjonalność umawiania i wpisywania spotkań do systemowego kalendarza smartfonu.

b. Odmowa dostępu do Lokalizacji – System nie może automatycznie rozpoznać w jakiej lokalizacji Użytkownik szuka Ofert Pracy lub Pracowników. Użytkownik może samodzielnie ustawić lokalizację jaką jest zainteresowany, w przeciwnym razie System domyślnie ustawi jako obszar poszukiwań Warszawę.

c. Odmowa dostępu do Zdjęcia – może uniemożliwić dodanie profilowego zdjęcia do swojego Profilu Użytkownika

d. Odmowa dostępu do Zakupy – uniemożliwi zakup produktów w Aplikacji. Produkty płatne oferowane są wyłącznie Pracodawcom (przedsiębiorcom).

e. Tożsamość - udostępnienie tych danych jest niezbędne ze względu na sposób funkcjonowania systemu teleinformatycznego zapewniającego świadczenie usługi drogą elektroniczną oraz ze względu na właściwość Usługi, dlatego odmowa podania tej informacji uniemożliwia instalację Aplikacji i zawarcie umowy o świadczenie Usług.

2. Użytkownik może dokonać rejestracji w Aplikacji za pośrednictwem swojego loginu na Facebooku – w takim przypadku Użytkownik upoważnia Administratora do uzyskania dostępu do niektórych informacji na koncie Facebook, (dostępnych w profilu publicznym na Facebooku zgodnie z ustawieniami prywatności na Facebooku) tj. zdjęcie profilowe, e-mail, wiek, adres e-mail, zainteresowania, polubienia, płeć, urodziny, historia edukacji, bieżące Miasto, zdjęcia, opis osobisty, lista znajomych. W przypadku wybrania opcji rejestracji w Aplikacji za pośrednictwem loginu na Facebooku udostępnienie w/w danych jest konieczne dla korzystania z Aplikacji ze względu na sposób funkcjonowania systemu teleinformatycznego zapewniającego świadczenie Usługi. Jeśli użytkownik nie zgadza się na udostępnienie w/w danych może wybrać inny sposób Rejestracji.

3. Użytkownik może dokonać rejestracji w Aplikacji za pośrednictwem swojego loginu Google+ – w takim przypadku upoważnia Administratora do uzyskania dostępu do niektórych informacji na profilu Google + tj. adres e-mail, imię i nazwisko oraz zdjęcie. W przypadku wybrania opcji rejestracji w Aplikacji za pośrednictwem loginu Google + upoważnienie Administratora do powyższych informacji jest konieczne dla korzystania z Aplikacji

4. Administrator zbiera informacje z przeglądarki Użytkownika podczas korzystania z Serwisu lub Urządzenia Mobilnego podczas korzystania z Aplikacji. Zbierane informacje obejmują: adres IP, identyfikator i typ urządzenia, typ i język przeglądarki, system operacyjny używany przez urządzenie, czasy dostępu, lokalizację geograficzną wykorzystywanego urządzenia mobilnego, a także adres strony internetowej odsyłającej.

5. Usługodawca może, na podstawie art. 18 ust. 5 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przetwarzać dane charakteryzujące sposób korzystania przez Użytkownika z Usług, (tzw. dane eksploatacyjne), tj:

- oznaczenia identyfikujące Użytkownika nadane na podstawie przekazanych przez niego,

- oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny,

- informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usługi,

- informacje o skorzystaniu przez Użytkownika z usług świadczonych drogą elektroniczną.

Zastrzegamy, że udzielamy informacji o danych przekazanych przez Użytkownika oraz o danych, o których mowa powyżej organom państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań

6. Strona internetowa aplikacji Jobsquare posługuje się tzw. plikami cookies (ciasteczka). Pliki te są zapisywane na komputerze Użytkownika przez serwer aplikacji i dostarczają danych statystycznych o aktywności Użytkownika, w celu dobrania naszej oferty do jego indywidualnych potrzeb i gustów. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies, choć musi mieć świadomość, że w niektórych przypadkach odłączenie tych plików może wpłynąć na utrudnienia w korzystaniu z aplikacji.

7. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

­ dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

­ tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

­ utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

VI. Zakres przetwarzania.

1. Administrator Przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną tj.:

a. W celu tworzenia bazy Pracodawców, bazy Pracowników oraz bazy Ofert Pracy,

b. W celu automatycznego Profili Pracowników do Ofert Pracy na zasadach szczegółowo określonych w Rozdziale IX Polityki Prywatności i Rozdziale VII Regulaminu Aplikacji

c. W celu umożliwiania nawiązywania kontaktów między Automatycznie Przyporządkowanymi Pracownikami i Pracodawcami za pośrednictwem czatu online, e-mail;

d. W celu zarzadzania Profilami Użytkowników oraz udzielania im w wsparcia w procesie korzystania z Usług i Aplikacji;

e. W celu przekazywania przez Usługodawcę na podany w Profilu adres poczty elektronicznej informacji o charakterze technicznym oraz innych danych związanych z funkcjonowaniem Serwisu;

f. W celu dokonywania rozliczeń dotyczących świadczonych usług, w tym wystawiania faktur VAT;

g. W celu badania rynku oraz zachowań i preferencji Usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych poprzez Usługodawcę.

h. Administrator udostępnia dane innym Zarejestrowanym Użytkownikom o raz osobom trzecim na zasadach opisanych w rozdziale VII poniżej.

VII. Udostępnianie danych osobowych osobom trzecim

1. Dane Pracodawców i Pracowników nie są dostępne wszystkim Zarejestrowanym Użytkownikom Aplikacji, a jedynie tym, którzy zostali Automatycznie Przyporządkowani przez System.

2. Administrator udostępnia dane osobowe Pracowników Pracodawcom poprzez wyświetlanie Automatycznie Przyporządkowanym Pracodawcom na następujących zasadach:

a. W przypadku, gdy Profil Pracownika zostanie Automatycznie Przyporządkowany do Oferty Pracy Pracodawcy, ten Pracodawca widzi uproszczony Profil Pracownika zwierający następujące informacje: imię, nazwisko, płeć, wiek, Stawka, doświadczenie zawodowe

b. Jeśli Pracownik dokona Akceptacji Automatycznie Przyporządkowanej Oferty Pracy umożliwia Pracodawcy dostęp do następujących swoich danych osobowych:

- dane adresowe Pracownika,

- przebieg kariery zawodowej,

- informacje o wykształceniu,

- znajomość języków obcych,

- dane osobowe znajdujące się w CV umieszczone przez Pracownika.

3. Administrator świadczy na rzecz Pracodawców usługę polegająca na odpłatnym udostępnianiu numerów telefonów Automatycznie Przyporządkowanych Pracowników, którzy udostępnili Administratorowi swój numer i nie zastrzegli, że ma pozostać ukryty dla pozostałych Użytkowników.

4. Pracodawca uprawniony jest do korzystania z danych Osobowych Pracownika wyłącznie w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko pracy przedstawione w Ofercie Pracy do której System Automatycznie Przyporządkował Profil Pracownika. Bez odrębnej zgody Pracownika, zakazane jest wykorzystywanie danych osobowych Pracownika w celu innym niż wskazany w zdaniu poprzednim, w szczególności zakazane jest udostępnianie danych osobowych Pracownika osobom trzecim, tworzenie bazy pracowników na potrzeby innych rekrutacji.

5. Pracodawca, który zaznaczył swoją ofertę jako anonimową, lub nie ujawnił w treści Oferty Pracy swojej nazwy lub adres, obowiązany jest przed rozpoczęciem przetwarzania danych osobowych Pracownika poinformować Pracownika o swojej pełnej nazwie i adresie oraz prawach.

6. W przypadku udostępnienia danych osobowych Pracownika Pracodawcy, na zasadach określonych w ust 2-3 powyżej Pracodawca, staje się administratorem danych osobowych Pracownika i we własnym zakresie odpowiada za ich przetwarzanie zgodnie z prawem.

7. Administrator udostępnia dane osobowe Pracodawców będących osobami fizycznymi, Pracownikom Automatycznie Przyporządkowanym do Oferty Pracy danego Pracodawcy, na następujących zasadach:

- W przypadku, gdy Oferta Pracy zostanie Automatycznie Przyporządkowana do Pracownika, Pracownik widzi przegląd Oferty Pracy zwierający następujące dane: nazwa pracodawcy, lokalizacja pracy, branża, stanowisko, stawka, numer telefonu Pracodawcy (o ile pracodawca udostępnił te informację Pracownikom), adres strony www Pracodawcy (o ile pracodawca udostępnił te informację Pracownikom)

8. Pracownik uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych Pracodawcy wyłącznie w celu złożenia Pracodawcy oferty pracy na stanowisko przedstawione w Ofercie Pracy do której System Automatycznie Przyporządkował Profil Pracownika, nawiązania kontaktu w celu ustalenia warunków Pracy. Bez odrębnej zgody Pracodawcy, zakazane jest wykorzystywanie danych osobowych Pracodawcy w celu innym niż wskazany w zdaniu poprzednim, w szczególności zakazane jest udostępnianie danych osobowych Pracodawcy osobom trzecim, tworzenie bazy Pracodawców na potrzeby innych rekrutacji.

9. W przypadku udostępnienia danych osobowych Pracodawcy Pracownikowi, na zasadach określonych w ust 5-6 powyżej Pracownik, staje się administratorem danych osobowych Pracownika i we własnym zakresie odpowiada za ich przetwarzanie zgodnie z prawem.

10. Administrator udostępnia dane zewnętrznym podmiotom rekrutującym w celu realizacji procesów rekrutacyjnych i przedstawiania Ofert Pracy lub Pracowników. W takim przypadku Zewnętrzny Podmiot Rekrutujący staje się równocześnie administratorem danych osobowych, który we własnym zakresie odpowiada za ich przetwarzanie zgodnie z prawem. Zewnętrzny Podmiot Rekrutujący zobowiązany jest niezwłocznie poinformować osobę której dane pozyskał o; swojej nazwie i adresie, celu przetwarzania danych, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostaną ujawnione, o planowanym okresie przechowywania danych osobowych i uzyskać zgodę na przetwarzanie danych.

11. Administrator zastrzega sobie prawo do przeniesienia posiadanych danych osobowych w przypadku sprzedaży lub przeniesienia, w całości lub w części, przedsiębiorstwa lub majątku obejmującego przeniesienie praw do Serwisu lub Aplikacji.

12. W przypadku przeniesienia praw do Aplikacji lub Serwisu na osobę trzecią, osoba ta stanie się administratorem danych osobowych Zarejestrowanych Użytkowników, uprawniona będzie do przetwarzania danych wyłącznie w zakresie i celach wynikających ze zgody udzielonej przez użytkownika i niniejszej Polityki Prywatności

13. Po dokonaniu sprzedaży lub przeniesienia, Użytkownicy mogą zwracać się do podmiotu, na rzecz którego dokonaliśmy przeniesienia danych osobowych z pytaniami dotyczącymi kwestii przetwarzania tych danych.

14. Dane osobowe Usługobiorców mogą być wykorzystywane przez Usługodawcę do celów przesyłania drogą elektroniczną informacji handlowych pochodzących od Usługodawcy lub osób trzecich wyłącznie po wyrażeniu przez Usługobiorcę odrębnej, wyraźnej zgody na takie wykorzystanie.

VIII. Informacje i dostęp do danych osobowych.

1. Zgodnie z obowiązującym prawem każda osoba może zadać dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania może także wnieść sprzeciw wobec przetwarzania, oraz żądać przenoszenia (udostępnienie) danych. Każdy może też, w dowolnym momencie cofniąć zgodę na przetwarzanie danych której udzielił.

2. Osoba, której dane dotyczą, w każdym czasie ma prawo dostępu do danych osobowych dotyczących jej osoby.

- jest zawsze uprawniona do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące

- jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz informacji o celu przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, o planowanym okresie przechowywania danych osobowych.

3. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych; w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.

4. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego usunięcia jej danych osobowych, a administrator bez zbędnej zwłoki usunie dane osobowe, jeżeli:

- dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane,

- cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie danych,

- dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,

- dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego.

Jeżeli Administrator upublicznił dane osobowe, które ma obowiązek usunąć, podejmuje rozsądne działania, w tym środki techniczne, by poinformować administratorów przetwarzających te dane osobowe, że osoba, której dane dotyczą, żąda, by administratorzy ci usunęli wszelkie łącza do tych danych, kopie tych danych osobowych lub ich replikacje.

5. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach:

- kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;

- przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;

- administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia dochodzenia lub obrony roszczeń;

6. Osoba, której dane są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu , w tym profilowania, w zakresie w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

7. Prawo do przenoszenia danych osobowych polega na tym, że osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła administratorowi oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dostarczono te dane osobowe.

IX. Zautomatyzowane przetwarzanie danych

1. Dane osobowe Użytkowników, które Użytkownik podaje w procesie logowania, uzupełniania Profilu oraz tworzenia oferty pracy : [Lokalizacja, Branża, Stanowisko, Wynagrodzenie, miejsce pracy, poszukiwane stanowisko, wykształcenie, doświadczenie zawodowe, wykształcenie, języki obce, data urodzenia, płeć, obowiązki Pracownika na oferowanym Stanowisku, wymagania wobec Pracowników na danym Stanowisku] będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania),

2. W na podstawie w/w danych w oparciu o algorytm opracowany przez administratora system teleinformatyczny Administratora w sposób automatyczny dokonuje przyporządkowania Pracodawców i Pracowników, zgodnie z zasadami opisanymi w rozdziale VII Regulaminu.

3. Podejmowanie decyzji w zautomatyzowany sposób jest niezbędne do wykonania umowy między Użytkownikiem a Administratorem, ma wpływ na sytuację Użytkowników, bowiem Zarejestrowani Użytkownicy uzyskują dostęp wyłącznie do Ofert i Profili Automatycznie Przyporządkowanych przez System.

4. Profilowanie i zautomatyzowane podejmowanie decyzji (Automatyczne Przyporządkowanie) ma na celu przedstawienie Pracownikom takich Ofert Pracy I Pracodawców , którymi może być zainteresowany.

5. Profilowanie i zautomatyzowane podejmowanie decyzji (Automatyczne Przyporządkowanie) ma na celu przedstawienie Pracodawcą takich Pracowników, którymi może być zainteresowany.

X. Postanowienia końcowe

1. Polityka Prywatności wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 r.

2. Usługodawca uprawniony jest do dokonania zmiany postanowień Polityki Prywatności z ważnych powodów, za które uznaje się:

a) rozszerzenie lub modyfikacja funkcjonalności Aplikacji i/lub Serwisu,

b) wprowadzenia nowych usług lub zmiany zakresu usług, w szczególności wprowadzenia odpłatności za niektóre lub wszystkie usługi,

c) zmiany wymagań technicznych koniecznych dla działania Aplikacji i/lub Serwisu, w szczególności dotyczących urządzeń i systemu teleinformatycznego użytkownika końcowego, zmiany warunków technicznych świadczenia usług, wystąpienia nowych rodzajów ryzyka związanego ze świadczeniem usług drogą elektroniczną,

d) konieczności dokonania zmian Polityki Prywatności o charakterze technicznym nie wpływającym na treść praw i obowiązków Stron, w szczególności usunięcia pomyłek i błędów, zmiany odnośników,

e) konieczności dostosowania Polityki Prywatności do obowiązującego prawa, w szczególności w zakresie świadczonych usług,

f) konieczności dostosowania świadczonych usług lub treści Polityki Prywatności do orzeczeń sądowych i decyzji administracyjnych,

g) dostosowania Polityki Prywatności do najlepszych praktyk świadczenia usług i ochrony użytkowników,

h) zmiany danych Usługodawcy ujawnionych w Polityce Prywatności, w szczególności danych teleadresowych.

3. Usługodawca zawiadamia o zmianie Polityki Prywatności poprzez:

- komunikat widoczny przez Użytkownika po zalogowaniu, w którym wyświetla się informacja o zmianie Polityki Prywatności oraz link do treści nowej Polityki Prywatności lub treść dokonanych zmian,

- umieszczenie informacji o zmianie Polityki Prywatności w Serwisie,

- przesłanie Zarejestrowanym Użytkownikom informacji o zmianie Polityki Prywatności wraz z jednolitym tekstem Polityki Prywatności pocztą elektroniczną na adres poczty podany w procesie rejestracji.

4. Wszelkie pytania, wnioski i sugestie odnoszące się do ochrony Państwa prywatności, w szczególności danych osobowych prosimy zgłaszać pocztą elektroniczną na adres poczty elektronicznej Usługodawcy wskazany w Rozdziale I ust 3 lub pisemnie na adres Usługodawcy wskazany w Rozdziale I ust 3.

5. Pragniemy zwrócić uwagę, że jeżeli w aplikacji lub na stronie internetowej naszej aplikacji, zamieszczamy linki prowadzące do innych, nieadministrowanych przez nas stron internetowych, to nie możemy odpowiadać ani za zawartość tychże stron, ani za stopień ochrony prywatności realizowany przez administratorów tych stron. Podejmując decyzję o przejściu na takie strony, Użytkownik czyni to na własną odpowiedzialność. Zachęcamy przy okazji do zapoznania się z polityką prywatności realizowaną przez te strony, zanim Użytkownik udostępni im swoje dane osobowe.


Pobierz politykę prywatności obowiązującą od 8.06.2018r. w wersji PDF.

Pobierz politykę prywatności obowiązującą od 22.01.2018r. do 8.06.2018r. w wersji PDF.

Pobierz politykę prywatności obowiązującą do 22.01.2018r. w wersji PDF.

Privacy policy

 1. I General provisions

  1. We provide the Website Users with full respect for their privacy and protection of their personal data. We emphasize that registration in the service is voluntary. This Privacy Policy contains information that we collect, how you can use this information with which it can be shared, and about the choices regarding such uses and disclosures.
  2. The administrator of the data processed in the JOBSQUARE service is JobSquare Limited Liability Company with its registered office in Warsaw at ul. Mokotowska 1, 00-640 Warsaw, entered into the court register by the District Court for the capital city of Warsaw in Warsaw, 12th Commercial Department of the National Court Register under the number: 0000552038, Tax Identification Number: 7010476831, REGON: 361237797, with share capital in the amount of 17,550.00 PLN fully paid (hereinafter: Administrator, Service Provider).
  3. Contact with the administrator is possible in the following way:
   — By phone at +48 531 228 805,
   — E- mail – app@jobsquare.pl
   — By post to the following address:: ul. Dobra 5/5, 00-384 Warszawa.
   Current Administrator's contact details can be found in the "Contact" tab.
 2. II Definitions.

  The terms used in this document shall have the following meanings:
  1. a. User - a natural person, a legal person, an organizational unit that is not a legal person, whose legal provisions grant legal capacity, using in any way the Application or the Website, including those who visit publicly accessible websites.
  2. b. Employee - an adult natural person interested in contacting entities offering employment on the basis of an employment contract, agency contract, appointment or appointment, as well as on the basis of a civil law contract or based on self-employment.
  3. c. Employer - An entrepreneur registered in CEIDG or KRS seeking employees.
  4. d. Work - employment based on a contract of employment, agency agreement, appointment or appointment, as well as on the basis of a civil law contract or based on self-employment.
  5. e. Job Offer - information created by a Registered Employer that he is looking for Job Placement Offers by Employees. The offer contains information about the Industry, Position, place of work and Remuneration.
  6. f. Application - Applicant's application named JobSquare available for Android and iOS.
  7. g. Website - means a website operating on the basis of the Information System, managed and made available on the Internet at: https://www.jobsquareapp.com/
  8. h. Services - services provided to Registered Users in detail listed in Chapter III 1-5, Regulations.
  9. i. Personal data - means information about an identified or identifiable natural person ("data subject"); an identifiable natural person is a person who can be directly or indirectly identified, in particular on the basis of an identifier such as name, identification number, location data, internet identifier or one or more specific factors determining physical, physiological, genetic, psychological, the economic, cultural or social identity of a natural person;
  10. j. Processing - means an operation or set of operations performed on personal data or sets of personal data in an automated or non-automated way, such as collecting, recording, organizing, organizing, storing, adapting or modifying, downloading, viewing, using, disclosing by sending, distributing or other types of sharing, matching or combining, limiting, deleting or destroying.
  11. k. Recipient - means a natural or legal person, public body, unit or other entity to whom personal data are disclosed, regardless of whether it is a third party.
  12. l. Consent - the data subject means a voluntary, concrete, informed and unambiguous representation of the will, which the data subject, in the form of a declaration or a clear confirmation action, allows for the processing of personal data concerning him.
  13. m. Smartphone - a portable telephone device that combines the functions of a mobile phone and a pocket computer equipped with GPS.
  14. n. Regulations - Regulations for the Jobsquare Application and Service.
  15. o. Acceptance of Employee / Job Offers - By clicking on the specific symbol automatically assigned to the Work Offer / Employee Profile, or by moving the offer / profile on the device screen to the right, the User accepts the given Job Offer / Employee Profile.
 3. III The basis and principles of personal data processing

  1. Personal data are processed on the Website based on the applicable law, in particular pursuant to art. 23 point 1 point 2 and point 1 of the Act of 29 August 1997 on the Protection of Personal Data. Pursuant to Article 6 paragraph 1 lit. a and b Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) 2016/679 of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and the repeal of Directive 95/46 / EC (general regulation on data protection).
  2. The provision of personal data by the User is voluntary.
  3. The administrator collects and processes data necessary for the recipient's purposes for which they are processed.
  4. The Administrator does not transfer, sell or lend User's personal data to third parties, except for cases specified in Chapter VII or on request, authorized by law of state authorities in connection with pending proceedings.
  5. Personal data is stored in a form that allows identification of the data subject for the period of using the application services (having the Profile) by the User, subject to paragraph 6 below.
  6. After completing the User's use of the Services, the Administrator may process data about the User, if they are necessary to settle the service and claim for payment for the use of services.
  7. The Administrator processes Personal Data in a manner ensuring adequate security of personal data, including protection against unauthorized or unlawful processing and accidental loss, destruction or damage, by means of appropriate technical or organizational measures; in particular, the Administrator provides the following technical measures to prevent the collection and modification of personal data sent electronically by unauthorized persons:
   — 256-bit SSL data encryption system.
  8. The administrator processes the following categories of data:
   1. a. Information provided by the User,
   2. b. Information collected automatically.
  9. The Service Provider's system automatically assigns Employee Profiles to Job Offers on the terms specified in detail in Chapter VII of the Application.
 4. IV Data provided by the User.

  1. In the registration process, the employee is asked to provide the following data:
   — Data required to register and receive Job Offers: name, surname, e-mail, date of birth, sex, education,
   — Optional data: description, professional experience (including industry, position, period of employment), education, foreign languages, CV, photo, job sought.
  2. In the registration process, an Employer who is a natural person is asked to provide the following data:
   — Data necessary for registration: name, surname of the employer, company name, name and surname of the person managing the Profile, e-mail address, NIP;
   — Data provided optionally: website address, telephone, Industry;
   — Data necessary to create a Job Offer: Industry, place of work.
  3. In the registration process, an Employer who is a legal person is asked to provide the following personal data:
   — Data necessary for registration - Name and surname of the person managing the Profile;
   — Data provided optionally - telephone contact person with the Employer.
  4. Providing data marked as "necessary for registration / creation of a Job Offer" is necessary due to the method of functioning of the ICT system ensuring the provision of electronic services and due to the Service, therefore refusing to provide the data makes it impossible to conclude a contract for the provision of Services.
  5. Users using the chat functionality provide the Administrator with the content of their chat rooms. The content of chats is encrypted and automatically saved in the System in encrypted form. The service provider does not read the contents of the chat.
  6. Users contacting customer service transmit the content of this communication to the Administrator.
 5. V Data acquired Automatic

  1. By installing the Application on your Smartphone, the User authorizes the administrator to access the following data collected in the Smartphone: calendar, location, photos, shopping, identity. The provision of this data is necessary due to the method of functioning of the ICT system ensuring the provision of electronic services and due to the Service's property, therefore refusal to provide data prevents installation of the Application and conclusion of the contract for the provision of Services.
  2. The User may register in the Application via his login on Facebook - in this case, the User authorizes the Administrator to access some of the information on his Facebook account, i.e. profile picture, e-mail, age (such as public profile on Facebook compatible with privacy settings on Facebook), e-mail address, interests, likes, sex, birthdays, education history, current City, photos, personal description, list of friends.
  3. The User may register in the Application via his / her Google+ login - in this case, he authorizes the Administrator to access some information on the Google + profile, ie e-mail address, first and last name, and photo.
  4. The Administrator collects information from the User's browser when using the Website or the Mobile Device while using the Application. The information collected includes: IP address, device identifier and type, browser type and language, operating system used by the device, access times, geographical location of the mobile device used, as well as the website address of the referring webpage.
  5. The service provider may, pursuant to art. 18 para. 5 of the Act of 18 July 2002 on the provision of electronic services, process data characterizing the User's use of the Services (so-called operational data), i.e.
   — signs identifying the User on the basis of the information provided by him,
   — markings identifying the end of the telecommunications network or IT system,
   — information on the beginning, ending and scope of each use of the service,
   — information about your use of services provided electronically.
   We reserve that we provide information about the data provided by the User and about the data referred to above to the state authorities for the purposes of proceedings conducted by them
  6. The Jobsquare website uses the so-called cookies (cookies). These files are saved on the User's computer by the application server and provide statistical data about the User's activity, in order to select our offer for his individual needs and tastes. The user may at any time disable the option of accepting cookies in his web browser, although he must be aware that in some cases, disconnecting these files may affect the application's disadvantage. Cookies are used to:
   — adjusting the content of the Website pages to the User's preferences and optimizing the use of websites; in particular, these files allow to recognize the device of the Website User and properly display the website, tailored to his individual needs;
   — creating statistics that help to understand how the Service Users use websites, which allows improving their structure and content;
   & mdash; maintaining the Website User's session (after logging in), thanks to which the User does not have to re-enter his login and password on every subpage of the Website;
 6. VI The scope of processing.

  1. The Administrator processes personal data to the extent necessary for the correct implementation of services provided electronically, i.e .:
   1. a. To create a database of Employers, a database of Employees and a database of Job Offers;
   2. b. To enable contact between Automatically Assigned Employees and Employers via online chat, e-mail;
   3. c. To manage Users' profiles and to provide them with support in the process of using the Services and Applications;
   4. d. In order to provide the Service Provider with information on the technical nature and other data related to the functioning of the Website, to the e-mail address provided in the Profile;
   5. e. In order to make settlements related to services rendered, including issuing VAT invoices;
   6. f. In order to examine the market and the behavior and preferences of the Recipients with the purpose of the results of these tests for the purpose of improving the quality of services provided by the Service Provider.
   7. g. The administrator makes the data available to other Registered Users and third parties on the terms described in chapter VII below.
 7. VII Providing personal data to third parties.

  1. Data of Employers and Employees are not available to all Registered Users of the Application, only those who have been Automatically Assigned to the System.
  2. The administrator provides personal data of Employees to Employers by displaying Automatically Assigned Employers on the following principles:
   1. a. If the Employee Profile is automatically assigned to the Employer's Job Offer, this Employer sees a simplified Employee Profile containing the following information: name, surname, gender, age, rate, professional experience
   2. b. If the Employee makes an Acceptance of an Automatic Assigned Job Offer, the Employer will have access to the following personal data: — contact details of the Employee,
    — career paths,
    — information about education,
    — knowledge of foreign languages,
    — personal data contained in the CV placed by the Employee

  3. The Employer is entitled to use the Employee Personal data only for recruitment to the job position presented in the Job Offer, to which the System Automatically Assigned the Employee Profile. Without separate consent of the Employee, it is forbidden to use the Employee's personal data for purposes other than those indicated in the preceding sentence, in particular, it is prohibited to share Employee's personal data with third parties, creating a database of employees for other recruitments.
  4. An employer who has marked his offer as anonymous or did not disclose his name or address in the Job Offer is obliged to inform the Employee about his full name and address before processing his Employee's personal data.
  5. If the Employer's Employee's personal data becomes available, the Employer becomes the administrator of Employee's personal data on the terms set out in sections 2-3 above and is responsible for its processing in accordance with the law.
  6. The Administrator provides personal data of Employers who are natural persons to Employees Automatically Assigned to the Employer's Job Offer, on the following principles:
   — If the Job Offer is Automatically Assigned to the Employee, the Employee will see an overview of the Job Offer containing the following data: employer name, job location, industry, position, rate, phone number Employers (if the employer has made this information available to Employees), website address Employers (if the employer has made this information available to Employees)
  7. The employee is entitled to process the Employer's personal data only for the purpose of submitting to the Employer an offer of employment for the position presented in the Job Offer, to which the System Automatically Assigned the Employee Profile, establishing contact to determine the Working Conditions. Without a separate consent of the Employer, it is forbidden to use the Employer's personal data for purposes other than those indicated in the previous sentence, in particular, it is prohibited to share Employer's personal data with third parties, creating a database of Employers for other recruitments.
  8. In the case of sharing personal data Employer Employee, in accordance with the principles set out in items 5-6 above, the Employee becomes the administrator of Employee's personal data and is responsible for its processing in accordance with the law.
  9. The Administrator provides data to external recruiters in order to carry out recruitment processes and present Job Offers or Employees. In this case, the External Recruiter is also the administrator of personal data, which is responsible for its processing in accordance with the law. The External Recruiter is obliged to immediately inform the person whose data he has obtained about; your name and address, the purpose of data processing, the categories of personal data being processed, the recipients or categories of recipients to whom the personal data will be disclosed, the planned period of personal data storage and consent to the processing of data.
  10. The Administrator reserves the right to transfer his personal data in case of sale or transfer, in whole or in part, of a company or property including the transfer of rights to the Website or Application.
  11. If the rights to the Application or Service are transferred to a third party, that person will become the administrator of the personal data of Registered Users, he will be entitled to process data only to the extent and purposes of consent granted by the user and this Privacy Policy
  12. After the sale or transfer, Users may address the entity for which we have transferred personal data with questions regarding the processing of this data.
  13. The personal data of the Service Recipients may be used by the Service Provider for the purpose of sending commercial information coming from the Service Provider or third parties electronically only after the Customer expressly consents to such use.
 8. VIII Information and access to personal data.

  1. Each person has the right to control the processing of data related to him by the Service Provider; in particular the right to:
   — Withdrawal of consent to the processing of personal data. The withdrawal does not affect the lawfulness of the processing which was made on the basis of the consent prior to its withdrawal. In the event of withdrawal of consent for the processing of personal data marked as "necessary for registration / creation of a Job Offer", the Service Provider has no technical means to continue providing the Services and is entitled to terminate the contract in accordance with Chapter XI, point 10 of the Regulations.
   — Obtaining information about the purpose, scope and method of data processing.
   — Obtaining information as to when the data concerning it is processed and providing the information in a generally comprehensible form.
   — Obtaining information about the source from which data concerning it originated.
   — Obtaining information on the method of data sharing, in particular information on the recipients or categories of recipients to whom these data are made available.
   — Requests to supplement, update, rectify personal data, temporarily or permanently suspend processing, or remove them if they are incomplete, out-of-date, untrue or have been collected in violation of the Act or are no longer necessary to achieve the purpose for which they were collected.
   — Submit a written, motivated request to cease processing of its data due to its special situation.
   — To object to the processing of its data for marketing purposes or to transfer its personal data to another data controller.
  2. The data subject has the right to access his personal data at any time.
  3. The data subject is entitled to obtain from the administrator confirmation whether personal data concerning him is being processed and, if so, he is entitled to access to them and the following information about the purpose of processing, categories of personal data being processed, about recipients or categories of recipients to whom personal data have been or will be disclosed about the planned period of storage of personal data.
  4. The data subject has the right to require the administrator to immediately correct personal data that is incorrect about him / her. Taking into account the purposes of processing, the data subject has the right to request supplementing incomplete personal data; including by providing an additional statement.
  5. The data subject has the right to request the administrator to delete his personal data immediately, and the administrator has the obligation to delete personal data without undue delay, if:
   — personal data are no longer necessary for the purposes for which they were collected or otherwise processed,
   — withdrawn the consent on which the data processing is based,
   — personal data were processed unlawfully,
   — personal data must be removed in order to comply with the legal obligation.
   If the administrator has publicized the personal data that he is required to delete, he takes reasonable steps, including technical measures, to inform the administrators processing this personal data that the data subject requests that these administrators delete any links to these data, a copy of this data personal data or their replications.
  6. The data subject has the right to request the administrator to restrict processing in the following cases:
   — questions the accuracy of personal data - for a period allowing the administrator to check the correctness of this data;
   — the processing is unlawful and the data subject opposes the removal of personal data, requesting instead to limit their use;
   — the administrator no longer needs personal data for processing, but it is needed by the data subject to establish an investigation or defend his claims;
  7. A person whose data is processed for the purpose of direct marketing has the right to object at any time to the processing of his personal data for such marketing purposes, including profiling, to the extent that the processing is related to such direct marketing.
  8. The data subject has the right to receive, in a structured, commonly used machine-readable format, personal data about him that he has provided to the administrator and has the right to forward this personal data to another administrator without any interference from the administrator to whom this personal data was provided.
 9. IX Final Provisions.

  1. The Privacy Policy shall enter into force on January 22, 2018.
  2. The Service Provider is entitled to change the provisions of the Privacy Policy for important reasons for which it is recognized:
   1. a. extension or modification of the functionality of the Application and / or the Website,
   2. b. introducing new services or changing the scope of services, in particular introducing payments for some or all services,
   3. c. changes in technical requirements necessary for the operation of the Application and / or the Website, in particular regarding the end-user's devices and IT system, changes in the technical conditions for the provision of services, occurrence of new risks related to the provision of electronic services,
   4. d. the need to amend the Privacy Policy of a technical nature that does not affect the content of the rights and obligations of the Parties, in particular to remove mistakes and errors, to change references,
   5. e. the need to adapt the Privacy Policy to the applicable law, in particular in the field of services provided,
   6. f. the need to adapt the services or content of the Privacy Policy to court decisions and administrative decisions,
   7. g. adaptation of the Privacy Policy to the best practices of providing services and user protection,
   8. h. changes in the data of the Service Provider disclosed in the Privacy Policy, in particular contact details.

  3. The Service Provider informs about the change of the Privacy Policy by:
   — a message visible by the User after logging in which information about changing the Privacy Policy is displayed and a link to the content of the new Privacy Policy or the content of the changes made,
   — placing information on the change of the Privacy Policy on the Website,
   — sending Registered Users information on changing the Privacy Policy along with a uniform text of the Privacy Policy by e-mail to the e-mail address provided in the registration process.
  4. Any questions, applications and suggestions relating to the protection of your privacy, and personal data in particular, please report by e-mail to the e-mail address of the Service Provider indicated in Chapter I paragraph 3 or in writing to the Service Provider's address indicated in Chapter I section 3.
  5. We would like to point out that if in the application or on the website of our application, we place links leading to other, non-administrated websites, we can not be responsible for the content of these websites or for the degree of privacy protection provided by administrators of these websites. When making a decision about switching to such websites, the User does so at his own risk. At the same time, we encourage you to read the privacy policy implemented by these websites before you provide your personal data to them.

Download privacy policy in force since 22th January 2018

Download privacy policy in force until 22th January 2018