POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI APLIKACJI JOBSQUARE (DALEJ JAKO „APLIKACJA”)

 1. 1 Użytkownikom Serwisu zapewniamy pełne poszanowanie ich prywatności oraz ochronę ich danych osobowych. Podkreślamy, że rejestracja w usłudze jest dobrowolna.
 2. 2 Dane osobowe przekazywane nam przez Użytkowników podczas rejestracji: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej e-mail, data urodzin, zdjęcie, historia zatrudnienia, wykształcenia, miejsce zamieszkania, witryna internetowa oraz CV przetwarzamy w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez Użytkowników zezwolenia oraz wymogami prawa, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.). Dane te są niezbędne do korzystania z usług Serwisu określonych w Regulaminie Serwisu. Dane osobowe Użytkowników przechowujemy na serwerach zapewniających ich pełne bezpieczeństwo. Dostęp do bazy danych posiadają jedynie osoby uprawnione przez Usługodawcę.
 3. 3 Materiały reklamowo – promocyjne wysyłamy Użytkownikom jedynie wówczas, gdy wyrazili na to zgodę.
 4. 4 Możemy, na podstawie art. 18 ust. 5 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przetwarzać dane charakteryzujące sposób korzystania przez Użytkownika z usług, o których mowa w Regulaminie serwisu (tzw. dane eksploatacyjne), tj.:
  1. a oznaczenia identyfikujące Użytkownika nadane na podstawie przekazanych przez niego
  2. b boznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny
  3. c informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usługi
  4. d informacje o skorzystaniu przez Użytkownika z usług świadczonych drogą elektroniczną. - przy czym zastrzegamy, że udzielamy informacji o danych przekazanych przez Użytkownika oraz o danych, o których mowa powyżej, organom państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań
 5. 5 Każdy Użytkownik, który przekazał nam swoje dane osobowe ma pełną możliwość dostępu do swoich danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub też żądania usunięcia. Celem modyfikacji lub żądania usunięcia danych osobowych Użytkownik może skontaktować się z aplikacją poprzez formularz dostępny na stronie.
 6. 6 Udostępniamy następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną: 256-bitowy system szyfrowania danych SSL.
 7. 7 Serwis nie przekazuje, nie sprzedaje ani nie użycza zgromadzonych danych osobowych Użytkowników osobom trzecim, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Użytkownika albo na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa w związku z toczącymi się postępowaniami.
 8. 8 Pragniemy zwrócić uwagę, że jeżeli w aplikacji lub na stronie internetowej naszej aplikacji, zamieszczamy linki prowadzące do innych, nieadministrowanych przez nas stron internetowych, to nie możemy odpowiadać ani za zawartość tychże stron, ani za stopień ochrony prywatności realizowany przez administratorów tych stron. Podejmując decyzję o przejściu na takie strony, Użytkownik czyni to na własną odpowiedzialność. Zachęcamy przy okazji do zapoznania się z polityką prywatności realizowaną przez te strony, zanim Użytkownik udostępni im swoje dane osobowe.
 9. 9 W przypadku powzięcia wiadomości o korzystaniu przez Użytkownika z usług niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami prawa, zastrzegamy możliwość przetwarzania danych osobowych Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Użytkownika, pod warunkiem utrwalenia faktu uzyskania tej wiadomości wraz z jej treścią, dla celów dowodowych.
 10. 10 Po zakończeniu korzystania z usług aplikacji przez Użytkownika, Spółka może przetwarzać dane o Użytkowniku, o ile są one niezbędne do rozliczenia usługi oraz dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za korzystanie z usług.
 11. 11 Strona internetowa aplikacji Jobsquare posługuje się tzw. plikami cookies (ciasteczka). Pliki te są zapisywane na komputerze Użytkownika przez serwer aplikacji i dostarczają danych statystycznych o aktywności Użytkownika, w celu dobrania naszej oferty do jego indywidualnych potrzeb i gustów. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies, choć musi mieć świadomość, że w niektórych przypadkach odłączenie tych plików może wpłynąć na utrudnienia w korzystaniu z aplikacji.
 12. 12 Wszelkie pytania, wnioski i sugestie odnoszące się do ochrony Państwa prywatności, w szczególności danych osobowych prosimy zgłaszać poprzez dostępny formularz kontaktowy.

PRIVACY POLICY JOBSQUARE (REFERRED TO AS "APPLICATION")

 1. 1 The users of the Service ensure full respect for their privacy and the protection of their personal data. We emphasize that registration in the service is voluntary.
 2. 2 Personal data provided to us by users during registration: name, surname, e-mail e- mail address, date of birth, photograph, employment history, education, place of residence, website and CV is processed in a manner consistent with the scope of the authorization granted by the Users and required by law, in particular in accordance with the Act of 29 August 1997. on the Protection of Personal Data (Dz. U. No 133, item. 883, as amended. d.). These data are necessary for the use of the Service as specified in the Regulations Service. Users' personal data are stored on servers which ensure the complete safety. Access to the database has only persons authorized by the Service Provider.
 3. 3 Materials Advertising - Promotional send users only if they have given their consent.
 4. 4 We may, pursuant to art. 18 paragraph. 5 of the Act of 18 July 2002. On electronic services, process data describing the way of your use of the services referred to in the Rules of service (ie. Operating data), ie .:
  1. a User identification markings given on the basis of his data;
  2. b denotations identifying the telecommunications network or data communications system that was used by User;
  3. c Information about the start, end and scope of the respective use of the services provided by electronic means;
  4. d information about using the User with the services provided electronically. - The reserve, that provide information about the data provided by the user and the data mentioned above to the state authorities for the purposes of their investigations.
 5. 5 Each user who gave us their personal details have full access to their data for the purpose of verification, modification or deletion request. The aim of the modification or deletion request personal information You may contact the application via a form available on the site.
 6. 6 We provide the following technical measures to prevent the acquisition and modification by unauthorized persons personal data transmitted electronically: 256-bit SSL data encryption system.
 7. 7 The website does not give, sell or lend personal information from users to third parties, unless it happens with the express consent or if you request or at the request authorized under the law of state bodies in connection with the pending proceedings.
 8. 8 We would like to note that if the application or the website of our application, we present links to other nieadministrowanych of our websites, we can not answer nor for the content of these sites, or for the degree of privacy protection implemented by the administrators of these sites. When deciding on the transition to such websites, you do so at your own risk. We encourage the occasion to read the privacy policies pursued by these sites before you provide them with your personal data.
 9. 9 In the event of becoming aware of the use by you of the services in violation of the Rules or applicable law, we reserve the ability to process personal information to the extent necessary to determine the liability of the User, provided consolidate fact get this message and its contents, for the purposes of evidence.
 10. 10 When finished using the application services by the user, the Company may process the data about the User, as long as they are necessary for billing the service and investigation of claims for payment for use of services.
 11. 11 Website Jobsquare application uses the so-called. File cookies (cookies). These files are stored on the user's computer by the application server and provide statistical data on user activity in order to choose our offer to his individual needs and tastes. You may at any time be disabled in your web browser option to accept a cookie, but must be aware that in some cases the disconnection of these files may make it more difficult to use the applications.
 12. 12 Any questions, requests and suggestions relating to the protection of your privacy, in particular personal data, please report through the available form.