REGULAMIN

REGULAMIN APLIKACJI JOBSQUARE

 1. §1 DEFINICJE

  Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:

  Regulamin - niniejszy regulamin aplikacji Jobsquare oraz strony internetowej aplikacji pod adresem www.jobsquareapp.com

  Usługodawca - Jobsquare Sp z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 1 lok 128; Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod nr KRS 0000552038, NIP 701-04-76-831, REGON 361237797

  Aplikacja - aplikacja internetowa dostępny pod adresem www.jobsquareapp.com i w sklepach Google Paly oraz App store, których właścicielem i administratorem jest Usługodawca

  Usługi - ogół usług świadczonych przez Usługodawcę w Aplikacji

  Użytkownik - osoba fizyczna, osoba prawna bądź osoba nie posiadająca osobowości prawnej, ustawa przyznaje zdolność prawną korzystania z Aplikacji w celu korzystania z Usług

  Treści - ogół informacji, materiałów i danych takich jak materiały tekstowe, opisy, zdjęcia, grafiki publikowane przez Użytkowników w Aplikacji

  Konto - udostępnione dla Użytkownika miejsca w Aplikacji za pośrednictwem którego wprowadza Treści i zarządza nimi. Konto tworzone jest w procesie rejestracji w Aplikacji. Posiadanie Konta w Aplikacji jest konieczne do korzystania z pełnej oferty Usług Aplikacji.

  Konsument - osoba fizyczna niebędąca przedsiębiorcą, która zawiera z Usługodawcą umowę odległość w rozumieniu ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny [Dz.U. z 2000 r., nr 22 poz. 271 z późn. zm]

  Umowa - każda umowa zawierana na podstawie Regulaminu przez Usługodawcę z drogą elektroniczną, której przedmiotem są Usługi świadczone w Serwisie – w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną [Dz. U. z 2002r. Nr 144, poz. 1204 z późn. Zm.]
 2. §2 Postanowienia ogólne
  1. 1 Regulamin określa warunki i zasady korzystania z aplikacji Jobsquare oraz strony internetowej aplikacji www.jobsquareapp.com, prawa i obowiązki Usługodawcy i użytkowników związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Aplikacji przez Usługodawcę.
  2. 2 Usługodawca nieodpłatnie udostępnia Użytkownikom Regulamin przed zawarciem Umowy.
  3. 3 Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili podjęcia czynności zmierzających do skorzystania z Usług.
  4. 4 Korzystanie z Aplikacji oznacza akceptację Regulaminu.
 3. §3 Warunki techniczne korzystania z Aplikacji

  Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca są następujące:
  1. 1 Połączenie z siecią Internet
  2. 2 Przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów HTML
  3. 3 Usługodawca zobowiązuje się do rozpoczęcia świadczenia wybranych przez Użytkownika Usług nie później niż 24 godziny od momentu rejestracji Konta w Aplikacji. Jeżeli Konto zostanie utworzone w dzień ustawowo wolny od pracy, wówczas rozpoczęcie świadczenia Usług nastąpi najpóźniej do końca pierwszego, następującego po nim dnia roboczego.
 4. §4 Warunki świadczenia Usług przez Usługodawcę
  1. 1 Rejestracja Konta w Aplikacji jest bezpłatna.
  2. 2 Przy rejestracji Konta Usługodawca gromadzi następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej e-mail, data urodzin, zdjęcia, cv, historia zatrudnienia, wykształcenia, miejsca zamieszkania, witryny internetowe oraz osobisty opis.
  3. 3 Rejestracja Konta w Aplikacji możliwa jest także z poziomu zewnętrznych stron internetowych, takich jak serwis Facebook, Google Plus oraz strony internetowej aplikacji www.jobsquareapp.com.
  4. 4 Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak aktualizacji przez Użytkownika jego danych wskazanych przy rejestracji, w przypadku ich późniejszej zmiany.
  5. 5 Korzystanie z Usług w Aplikacji może być płatne bądź bezpłatne, przy czym Usługi płatne oznaczone są w Aplikacji w taki sposób, aby przed podjęciem decyzji o skorzystaniu z Usługi Użytkownik mógł zapoznać się z ceną Usługi i ich szczegółowymi warunkami. Informacje te dostępne są na właściwej stronie Aplikacji dedykowanej danej Usłudze (dotyczy wersji aplikacji dla Pracodawców).
  6. 6 Rejestrując Konto w Aplikacji, Użytkownik akceptuje niniejszy Regulamin.
 5. §5 Usługi dodatkowe w Aplikacji
  1. 1 Aplikacja oraz strona www.jobsquareapp.com oferuje Użytkownikom Usługi dodatkowe w Aplikacji. Szczegóły usług dodatkowych widoczne są bezpośrednio po zalogowaniu się przez Użytkownika do Konta w Aplikacji i na stronie www.jobsquareapp.com (dotyczy jedynie wersji dla Pracodawców).
  2. 2 Usługodawca zastrzega możliwość wprowadzenia kolejnych Usług dodatkowych na rzecz Użytkowników zarejestrowanych w Aplikacji (tj. posiadających Konto) według zasad określonych w Aplikacji.
  3. 3 W przypadku ograniczenia dostępu do którejkolwiek z Usług dodatkowych Aplikacji z jakichkolwiek przyczyn, w tym technicznych, Użytkownik ma prawo korzystać z pozostałych Usług oferowanych w Aplikacji.
 6. §6 Publikacja Treści
  1. 1 Treści mogą publikować Użytkownicy posiadający Konto w Aplikacji.
  2. 2 Publikując Treści Użytkownik oświadcza, że:
   1. a przysługują mu prawa majątkowe – w tym autorskie prawa majątkowe do Treści
   2. b prawa te nie są niczym ograniczone, w tym są pozbawione wad prawnych
   3. c Treści nie naruszają praw osób trzecich, w tym nie naruszają praw do wizerunku i dóbr osobistych osób trzecich
   4. d Treści nie są sprzeczne z prawem ani dobrymi obyczajami
  3. 3 Wyłącznie Użytkownik jest odpowiedzialny za prawdziwość oświadczeń określonych w ust 2 powyżej.
  4. 4 Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za roszczenia osób trzecich pozostające w sprzeczności z oświadczeniami Użytkownika, o których mowa w ust 2 powyżej.
 7. §7 Publikacja Treści
  1. 1 Usługodawca jest uprawniony do moderacji Treści, tj: Usuwania Treści, wobec których osoby trzecie złożyły uzasadnione roszczenia odnoszące się do naruszenia ich praw w wyniku publikacji Treści Usuwania Treści, których publikacja narusza przepisy prawa lub dobre obyczaje Promowania Treści, które w ocenie Usługodawcy zasługują na szczególne wyróżnienie bądź ekspozycję w Aplikacji lub na zewnętrznych stronach internetowych. W przypadku Treści promowanych przez Usługodawcę zgodnie z zasadami określonymi w pkt 3) powyżej, Usługodawca jest uprawniony do edycji oznaczeń Treści, takich jak tytuł, odpowiednie otagowanie, wyróżnienie, szczególny układ lub forma.
 8. §8 Usunięcie Konta Użytkownika
  1. 1 Użytkownik może w dowolnej chwili usunąć swoje Konto w Aplikacji.
  2. 2 Usunięcia Konta Użytkownika powoduje usunięcie wszystkich danych powiązanych z tym Kontem zgromadzonych w Aplikacji.
  3. 3 Usunięcia Konta Użytkownika jest równoznaczne z rezygnacją z dalszego korzystania z Usług, co do których posiadanie Konta w Aplikacji jest niezbędne.
  4. 4 Usunięcie Konta nie wstrzymuje świadczenia przez Usługodawcę Usług płatnych, które będą realizowane zgodnie z opłaconym zamówieniem Użytkownika.
  5. 5 Konto Użytkownika jest usuwane automatycznie na żądanie Użytkownika.
 9. §9 Odstąpienie od umowy przez Konsumenta
  1. 1 W odniesieniu do Usług, z których Konsument rozpoczął korzystanie przed upływem dziesięciu dni od zawarcia Umowy z Usługodawcą, bądź takich Usług, które mają właściwości indywidualnie określone przez Konsumenta lub indywidualnie związane z osobą Konsumenta, wyłączone jest prawo Konsumenta do odstąpienia od umowy na podstawie art. 10 ust. 3 pkt 1 i pkt 4 Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny [Dz.U. z 2000 r., Nr 22 poz. 271 z późn. zm].
  2. 2 Postanowienia ust 1 powyżej mają zastosowanie w szczególności w sytuacji wykupienia przez Konsumenta Usług płatnych w Aplikacji, których realizacja nastąpiła po zapłaceniu należności.
  3. 3 W przypadkach innych niż określone w ust 1 i 2 powyżej, w terminie 10 dni od dnia zawarcia umowy Konsument może odstąpić od umowy poprzez złożenie oświadczenia pisemnego przesłanego na adres Usługodawcy lub na formularz kontaktowy wskazany w Aplikacji.
 10. §10 Ochrona prywatności
  1. 1 Rejestrując Konto w Aplikacji Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych [Dz. U. z 1997r. Nr 133, poz. 883 z późn. zm]. Dane osobowe, jakie Użytkownik przekazuje Usługodawcy w związku z korzystaniem z Aplikacji przetwarzane są w celu realizacji Umowy w zakresie Usług (w tym do rozpatrywania reklamacji), a także w celach marketingowych.
  2. 2 Administratorem danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych jest Usługodawca.
  3. 3 Każda osoba dokonująca rejestracji w Aplikacji ma prawo wglądu w swoje dane i możliwość ich poprawiania, samo zaś podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celów wymienionych w ust. 1 powyżej.
  4. 4 Podanie danych osobowych w Aplikacji w każdym przypadku jest dobrowolne, jednakże ze względu na charakter poszczególnych Usług, niepodanie odpowiednich danych osobowych, może oznaczać brak możliwości skorzystania z konkretnej Usługi.
  5. 5 Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich korekty, a także do żądania ich usunięcia.
  6. 6 Rejestrując się w Aplikacji Użytkownik oświadcza, że wyraża zgodę na:
   1. a otrzymywanie na konto w Aplikacji i adres e-mail podany przy rejestracji od Serwisu newsletterów.
   2. b wyświetlania mu w Aplikacji i poprzez powiadomienia „push” ogłoszeń, w tym ogłoszeń rekrutacyjnych, komunikatów o nowych wiadomościach oraz komunikacji z osobami zainteresowanymi wysłaniem informacji.
 11. §11 Zastrzeżenia
  1. 1 Akceptując niniejszy Regulamin Użytkownik zobowiązuje się względem Usługodawcy nie używać Aplikacji do celów niezgodnych z prawem lub celów zabronionych na mocy postanowień Regulaminu.
  2. 2 Zabrania się korzystania z Aplikacji w sposób, który może spowodować uszkodzenie, wyłączenie, przeciążenie lub niesprawność Aplikacji lub zakłócać możliwość swobodnego korzystania z Aplikacji przez innych Użytkowników.
  3. 3 Użytkownik zobowiązuje się do powstrzymania się m.in. od:
   1. a znieważania, prześladowania, dręczenia, zastraszania innych osób, w tym innych Użytkowników Aplikacji lub naruszania ich praw (np. prawa do prywatności, praw własności intelektualnej i wizerunku)
   2. b rozpowszechniania materiałów lub informacji niezgodnych z prawem, o charakterze obraźliwym, szkalującym, pornograficznych, sprzecznym z dobrymi obyczajami
   3. c podszywania się pod inne osoby
   4. d posługiwania się Kontem osoby trzeciej
   5. e wykorzystywania treści, w tym tekstów, zdjęć, grafik itp., do których nie przysługują mu uprawnienia
   6. f ograniczania innym Użytkownikom możliwości swobodnego korzystania z Aplikacji
   7. g publikacji reklam oraz przekazów promocyjnych jakichkolwiek produktów (w tym odnośników do innych stron internetowych) bez zezwolenia Usługodawcy. Reklamy oraz przekazy promocyjne publikowane bez takiej zgody będą przez Usługodawcę usuwane.
   8. h wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych w Aplikacji (w tym zdjęć, opisów usług bądź towarów) bez pisemnej zgody Usługodawcy
   9. i wykorzystywania, kopiowania, gromadzenia, indeksowania lub przetwarzania danych innych Użytkowników
   10. j wykorzystywania, kopiowania, gromadzenia, indeksowania lub przetwarzania baz danych gromadzonych w Aplikacji, a także rozwiązań technologicznych i funkcjonalnych Aplikacji
   11. k automatycznego zakładania kont
   12. l wysyłania do innych użytkowników Aplikacji niechcianej korespondencji (spam)
  4. 4 Usługodawca zastrzega sobie prawo do okresowego wyłączania dostępności Aplikacji w celu jego rozbudowy, konserwacji lub rozwiązywania problemów technicznych.
  5. 5 W przypadku, o którym mowa w ust. 4 powyżej, jeżeli możliwość korzystania przez Użytkownika z opłaconych już Usług płatnych doznała uszczerbku, okres korzystania z Usług ulegnie odpowiedniemu przedłużeniu o okres, podczas którego Użytkownik nie mógł z Usług korzystać.
 12. §12 Reklamacje
  1. 1 Użytkownik może złożyć reklamację dotyczącą Usług w dowolnej formie, przesyłając reklamację na formularz kontaktowy wskazany w Aplikacji.
  2. 2 W treści wiadomości dotyczącej reklamacji Użytkownik powinien zawrzeć wszelkie szczegóły niezbędne do rozpatrzenia reklamacji przez Usługodawcę (w szczególności przedmiot reklamacji, dokładny opis zdarzenia, którego reklamacja dotyczy).
  3. 3 Aplikacja ustosunkowuje się do reklamacji Użytkownika w terminie 14 dni roboczych od dnia jej otrzymania.
 13. §13 Wejście w życie i zmiany Regulaminu
  1. 1 Regulamin jest dostępny na stronie internetowej aplikacji pod adresem www.jobsquareapp.com.
  2. 2 Usługodawca zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie.
  3. 3 Użytkownik, który nie wyraża zgody na nowy Regulamin, może zaprzestać korzystania z Aplikacji i usunąć swoje Konto.

JOBSQUARE TERMS

 1. §1 DEFINITIONS

  The terms used in these regulations shall mean:

  Regulations - Jobsquare Sp z o.o with its registered office in Warsaw at ul. Mokotowska 1st place 128; 00-640 Warsaw, entered into the Register of Entrepreneurs under KRS number 0000552038, NIP 701-04-76-831, REGON 361237797

  Application - a web application available at www.jobsquareapp.com and shops Google Paly and the App store, which owned and operated by Service Provider

  Services - general services provided by the Service Provider Application

  User - a natural person, legal person or a person with no legal personality, the law recognizes the legal capacity to use the application in order to use the Services

  Content - general information, materials and data, such as text materials, descriptions, pictures, graphics, etc., Posted by users in the Application

  Account - available for the user space application through which he introduces and manages content. The account is created in the process of registration in the Application. Having accounts in the Application is necessary to use the full range of application

  Consumer - a natural person who is not an entrepreneur, which includes the Service Provider contract at a distance within the meaning of the Act of 2 March 2000. On protection of consumer rights and liability for damage caused by dangerous products [OJ 2000, n. 22 pos. 271, as amended. d]

  The contract - The contract - any contract concluded pursuant to the Regulations by the Service Provider with the User electronically, the object of which are services provided in the Website - within the meaning of the Act of 18 July 2002. of electronic services [Acts. U. of 2002. No. 144, item. 1204, as amended. Chg.]
 2. §2 General Provisions
  1. 1 Regulations define the terms and conditions of use of the application Jobsquare and website applications www.jobsquareapp.com, rights and obligations of Providers and users associated with the provision of services electronically via the Application by the Service Provider.
  2. 2 The service provider provides users free Terms and Conditions before the conclusion of the Agreement.
  3. 3 User is obliged to respect the provisions of the Regulations since commencing to use the Services.
  4. 4 Using the Application constitutes acceptance of Terms and Conditions.
 3. §3 Technical conditions of use of the Application

  The technical requirements necessary to support the ICT system, which is used by the Service Provider are as follows:
  1. 1 The connection to the Internet
  2. 2 A Web browser that will display on a computer screen HTML documents
  3. 3 The service provider is committed to the provision of services chosen by you no later than 24 hours from the time of registration the Account Application. If the account will be created on the day a public holiday, it will start providing services no later than the end of the first subsequent working day.
 4. §4 Conditions governing the provision of Services by the Service Provider
  1. 1 Registration Account in the Application is free.
  2. 2 When registering Accounts Service Provider collects the following personal data: name, surname, e-mail e-mail address, date of birth, photo, resume, employment history, education, place of residence, websites and personal description.
  3. 3 Account Registration in the Application is also possible with the level of external internet sites like, Facebook, Google Plus and website applications www.jobsquareapp.com.
  4. 4 The service provider is not liable for the lack of updates the user's data indicated during registration, in the event of subsequent changes.
  5. 5 Using the Services in Application may be paid or free, while paid services are indicated in the application in such a way that before deciding to make use of the Service, You can refer to the price of services and their specific conditions. This information is available on the relevant page of the application dedicated to a particular Service (applies to versions of the application for Employers).
  6. 6 Registering an account in the Application, you accept these Terms and Conditions.
 5. §5 Additional services in Application
  1. 1 The application and page www.jobsquareapp.com offers users additional services in the Application. Details of the additional services are visible immediately after the user logs on to the account in the application and on the www.jobsquareapp.com (only version for Employers).
  2. 2 Service Provider reserves the right to make further additional services to the users registered in the application (ie. Holding account) according to the principles set out in the Application.
  3. 3 In the case of restriction of access to any of the Services add-on applications for any reason, including technical, you have the right to use the other services offered in the Application.
 6. §6 Publication Content
  1. 1 Content can publish Users with Account in the Application.
  2. 2 PBy posting User Content declares that:
   1. a vested property rights - including rights to property and contents
   2. b The rights of these findings are not limited in that are free from legal defects
   3. b The content does not infringe the rights of third parties, including not affect the rights to the image and of any third party
   4. b The contents are not contrary to law or morality
  3. 3 Only the user is responsible for the accuracy of the statements referred to in paragraph 2 above.
  4. 4 The service provider is not liable for claims by third parties that are inconsistent with the User statements referred to in paragraph 2 above.
 7. §7 Moderation
  1. 1 The Service Provider is entitled to Content moderation, ie: Removal of content, for which third parties have submitted valid claims relating to violations of their rights as a result of the publication of Content Content Removal whose publication violates the law or good morals Promote Content that in the opinion of the Service Provider deserve special recognition or exposure in the Application or on external websites. In the case of content promoted by the Service in accordance with the principles set out in paragraph 3) above, the Service Provider is entitled to edit the content determinations, such as the title, appropriate tagging, award, a special arrangement or form.
 8. §8 Removing User Accounts
  1. 1 The user may at any time remove his account in the application.
  2. 2 user account deletion deletes all data associated with that gathered in the Application Account.
  3. 3 Removal of User Account is tantamount to resignation from continued use of the Services, for which possession in the Application Account is essential.
  4. 4 Removal of Accounts does not suspend the provision by the Service Provider fee- based services, which will be implemented in accordance with the order's paid.
  5. 5 User Account is automatically deleted at the request of the user.
 9. §9 Termination of the contract by the Consumer
  1. 1 With regard to services, which started using the consumer within ten days of the conclusion of the Agreement with the Service Provider, or those services that have the properties individually defined by the Consumer or individually associated with a person Consumers, off the consumer's right to cancel the contract on the basis of Art. 10 paragraph. 3 point 1 and point 4 of the Act of 2 March 2000. On protection of consumer rights and liability for damage caused by dangerous products [OJ 2000., No. 22 item. 271, as amended. d].
  2. 2 Paragraph 1 above shall apply in particular when buying by the consumer fee-based services in the Application, the implementation of which occurred after payment of debts.
  3. 3 In cases other than those referred to in paragraphs 1 and 2 above, within 10 days from the date of conclusion of the contract, the consumer may cancel the contract by submitting a written statement sent to the address of the Service Provider or contact form specified in the Application.
 10. §10 Privacy
  1. 1 Registering an account in the Application User agrees to the processing of personal data in accordance with the Act of 29 August 1997. On the protection of personal data [Acts. U. of 1997. No. 133, item. 883, as amended. d]. The personal data you provide the Service Provider in connection with your use of the Application are processed in order to implement the Agreement in the Services (including handling complaints) as well as for marketing purposes.
  2. 2 The data controller within the meaning of the Act of 29 August 1997. On the protection of personal data is the Service Provider.
  3. 3 Each person that registers in the Application have the right to inspect their data and the ability to correct, the same data is voluntary but necessary to achieve the objectives set out in paragraph. 1 above.
  4. 4 The use of personal data in the application in any case is voluntary, but due to the nature of the various services, failed to give adequate personal data could mean the impossibility to benefit from specific services.
  5. 5 You have the right to inspect their personal data and their correction, and to demand their removal.
  6. 6 By registering for the Application User declares that agree to:
   1. a be on account of the Application and e-mail address given at registration of the Service newsletters.
   2. b The display his application and through notification "push" notices, including recruitment advertisements, announcements of new messages and communicate with people interested in sending information..
 11. §11 Disclaimer
  1. 1 By accepting these Terms You agree not to use the terms of the Application Service Provider for the purpose that is unlawful or prohibited purposes under the provisions of the Regulations.
  2. 2 It is prohibited to use the application in a way which could damage, disable, overburden, or disability Application or interfere with the freedom to use the Application by other users.
  3. 3 You agree to refrain among others from:
   1. a The abuse, stalk, harass, intimidate others, including other users of the application or violation of their rights (eg. the right to privacy, intellectual property rights and image)
   2. b dissemination of materials or information that is unlawful, abusive, defamatory, pornographic, contrary to morality
   3. c impersonate any person
   4. d The use of third party Account
   5. e The use of content, including text, images, graphics, etc., which are not vested with the powers
   6. f The limiting other users of unrestricted exploitation Apps
   7. g The publication of advertisements and promotional messages of any product (including links to other websites) without the permission of the Service Provider. Advertising and promotional messages published without such consent shall be removed by the Service Provider.
   8. h The use of any material posted in the Application (including photos, descriptions of services or goods) without the written consent of the Service Provider and. use, copy, collecting, indexing or data of other users
   9. i use, copy, collecting, indexing and processing databases collected in the Application, as well as technological and functional Application
   10. j The automatic setting accounts
   11. k to send to other users of the Application unsolicited communications (spam)
  4. 4 The service provider reserves the right to periodically disable application availability to its expansion, maintenance or solving technical problems.
  5. 5 In the case referred to in paragraph. 4 above, if the possibility Your use of the already paid fee-based services suffered prejudice, the period of use of the Services will be reasonably extended by a period during which the user can not use the Services.
 12. §12 Complaints
  1. 1 You can make a complaint regarding services in any form, by sending the complaint to the form specified in the Application.
  2. 2 In the message on the complaint You should conclude all the details necessary to examine the complaint by the Provider (in particular the subject of the complaint, the exact description of the event, the complaint concerns).
  3. 3 The application brings the user to the complaint within 14 working days of its receipt.
 13. §13 Entry into force and amendments to the Regulations
  1. 1 Regulations is available on the website of applications at www.jobsquareapp.com.
  2. 2 Service Provider reserves the right to make changes in the Regulations.
  3. 3 If you do not agree to the new Terms and Conditions, you may terminate your use of the Application and delete your account.