REGULAMIN

Regulamin Aplikacji i Serwisu Jobsquare

I. Postanowienia ogólne.

1. Jobsquare - Aplikacja oraz Serwis www łączące kandydatów do pracy oraz pracodawców na zasadzie serwisu społecznościowego.

2. Właścicielem aplikacji i serwisu www jest JobSquare spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie , przy ul. Mokotowskiej 1, 00-640 Warszawa, wpisana do rejestru sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000552038, NIP: 7010476831, REGON: 361237797, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 17 550,00 PLN w całości opłacony (Usługodawca).

3. Niniejszy regulamin udostępniony jest przez Usługodawcę nieodpłatnie przed zawarciem umowy o świadczenie Usług. Usługodawca umożliwia zapoznanie się z treścią regulaminu na stronie https://www.jobsquareapp.com, a także poprzez możliwość pozyskania, odtwarzania i utrwalania treści regulaminu w systemie teleinformatycznym Użytkowników - poprzez pobranie regulaminu w formacie PDF

4. Kontakt z Usługodawcą możliwy jest:

- Telefonicznie pod numerem +48 531 228 805

- E- mail – app@jobsqare.pl

- Pocztą na adres: Dobra 5/5, 00-384 Warszawa

Aktualne dane kontaktowe Administratora znajdują się w zakładce „Kontakt”.

II. Definicje.

Terminy użyte w niniejszym Regulaminie otrzymują następujące znaczenie:

a. Pracownik – pełnoletnia osoba fizyczna, zainteresowana kontaktem z podmiotami oferującymi zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, umowy agencyjnej, mianowania lub powołania, a także na podstawie umowy cywilnoprawnej lub w oparciu o samozatrudnienie.

b. Pracodawca – Przedsiębiorca zrejestrowany w CIDG lub KRS poszukujący Pracowników.

c. Praca - zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, umowy agencyjnej, mianowania lub powołania, a także na podstawie umowy cywilnoprawnej lub w oparciu o samozatrudnienie.

d. Oferta Pracy – utworzona przez Zarejestrowanego Pracodawcę informacja, iż poszukuje Ofert Podjęcia Pracy przez Pracowników. Oferta zawiera informacje o Branży, Stanowisku, miejscu pracy i Wynagrodzeniu. Oferta Pracy, nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

e. Oferta Podjęcia Pracy - utworzona przez Zarejestrowanego Pracownika informacja, iż poszukuje Ofert Pracodawców oferujących Pracę na określonych warunkach. Oferta Podjęcia Pracy, nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

f. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, korzystający w jakikolwiek sposób z Aplikacji lub Serwisu, w tym odwiedzający ogólnie dostępne strony serwisu.

g. Użytkownik Zarejestrowany – użytkownik zarejestrowany w serwisie zgodnie z procedurą określoną w rozdziale V. Jeden Użytkownik zarejestrowany może być albo jako Pracownik, albo jako Pracodawca.

h. Konsument – oznacza konsumenta w rozumieniu art. 22 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2014.121 j.t. ze zm.).

i. Przedsiębiorca – oznacza przedsiębiorcę w rozumieniu art. 431 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2014.121 j.t. ze zm.).

j. Profil - udostępniona dla Użytkownika przestrzeń w Systemie Usługodawcy umożliwiająca Zarejestrowanemu Użytkownikowi wprowadzanie, przechowywanie, udostępnianie i edytowanie jego danych obejmujących w szczególności:

- Pracownicy: data urodzenia, telefon, płeć, Stawka, opis, doświadczenie zawodowe, wykształcenie, znajomość języków obcych, CV, zdjęcie;

- Pracodawcy: nazwa firmy, imię i nazwisko osoby zarządzającej Profilem, e-mail, adres, adres strony www, telefon, NIP, Branża, utworzone Oferty Pracy.

k. System Usługodawcy – oznacza system teleinformatyczny wykorzystywany przez Usługodawcę do świadczenia Usług.

l. Aplikacja – należąca do Usługodawcy Aplikacja o nazwie JobSquare dostępna dla systemów Android i iOS.

m. Serwis/ Serwis www – oznacza funkcjonujący w oparciu o System Informatyczny serwis internetowy, zarządzany i udostępniony w Internecie pod adresem: https://www.jobsquareapp.com/

n. Usługi - usługi świadczone Zarejestrowanym Użytkownikom szczegółowo wymienione w rozdziale III 1-5, obejmujące Usługi Płatne, które świadczone są przez Usługodawcę odpłatnie, oraz Usługi Bezpłatne. Usługi Płatne świadczone są wyłącznie na rzecz Przedsiębiorców.

o. Treści - ogół informacji, materiałów i danych takich jak materiały tekstowe, opisy, zdjęcia, grafiki publikowane przez Użytkowników w Profilu Użytkownika.

p. Branża – obowiązkowa informacja w Ofercie Pracy Pracodawcy wybrana wyłącznie z spośród listy udostępnionej przez Usługodawcę.

q. Stanowisko (Pracy)– obowiązkowa informacja w Ofercie Pracy Pracodawcy wybrana wyłącznie z spośród listy udostępnionej przez Usługodawcę.

r. Wynagrodzenie – orientacyjna stawka wynagrodzenia netto za godzinę Pracy wprowadzana w Ofercie Pracy.

s. Stawka – orientacyjna wysokość oczekiwanego wynagrodzenia netto za godzinę Pracy, wprowadzana w Profilu przez Pracownika.

t. Automatyczne przyporządkowywanie – system automatycznego kojarzenia Pracodawców i Pracowników, zgodnie z zasadami opisanymi w rozdziale VII. Zarejestrowani Użytkownicy uzyskują dostęp wyłącznie do Ofert i Profili Automatycznie Przyporządkowanych przez System Usługodawcy.

u. Zainteresowanie Ofertą Pracy– Pracownik klikając na konkretnej Ofercie Pracy symbol √ lub przesuwając ofertę na ekranie urządzenia w prawo zaznacza, że jest wstępnie zainteresowany daną Oferta Pracy

v. Zainteresowanie Ofertą Podjęcia Pracy - Pracodawca klikając Profilu konkretnego Pracownika symbol √ lub przesuwając Profil na ekranie urządzenia w prawo zaznacza, ze jest wstępnie zainteresowany Oferta Podjęcia Pracy umieszczona przez Pracownika.

w. Smartfon - przenośne urządzenie telefoniczne łączące w sobie funkcje telefonu komórkowego i komputera kieszonkowego, wyposażone w GPS.

x. Okres Rozliczeniowy - okres jednego miesiąca rozpoczynający się od daty wyboru pakietu, przy czym dla ustalenia długości danego Okresu Rozliczeniowego przyjmuje się liczbę dni, przypadająca w miesiącu, w którym rozpoczyna się ten Okres Rozliczeniowy.

III. Dostępne Usługi.

Dla Zarejestrowanych Użytkowników Usługodawca świadczy w oparciu o Serwis www lub Aplikację następujące usługi:

1. Usługi dla Pracodawców polegające na umożliwieniu Pracodawcy, przy wykorzystaniu Aplikacji oraz Systemu Informatycznego Usługodawcy:

- tworzenia, zachowania i modyfikowania Profilu Pracodawcy,

- tworzenia zachowywania i modyfikowania Ofert Pracy Pracodawcy,

- udostępniania Pracownikom, zgodnie z zasadami Automatycznego Przyporządkowywania, Ofert Pracy Pracodawcy,

- przeglądaniu Automatycznie Przyporządkowanych profili Pracowników,

- rozmowy z Automatycznie Przyporządkowanymi Pracownikiem - online w czasie rzeczywistym za pomocą komunikatora typu czat

- otrzymywania numeru telefonów Automatycznie Przyporządkowanych Pracowników

- Otrzymywanie powiadomień Push o:

a. nowych Pracownikach spełniających kryteria określone w Ofertach Pracy danego Pracodawcy,

b. nowych wiadomościach (czat).

2. Usługi dla Pracowników polegające na umożliwieniu przy wykorzystaniu Aplikacji oraz Systemu Informatycznego Usługodawcy:

- tworzenia, zachowania, modyfikowania Profilu Pracownika,

- udostępniania Pracodawcom, zgodnie z zasadami Automatycznego Przyporządkowywania, Profilu Pracownika,

- przeglądania Automatycznie Przyporządkowanych Ofert Pracy,

- możliwość rozmowy z Automatycznie Przyporządkowanymi Pracodawcami - online w czasie rzeczywistym za pomocą komunikatora typu czat,

- otrzymywanie powiadomień Push o:

a. nowych Ofertach Pracy spełniających kryteria określone Profilu danego Pracodawnika,

b. nowych wiadomościach (czat).

3. W/w usługi dostępne są w pełnym zakresie wyłącznie dla Zrejestrowanych Użytkowników korzystających z Aplikacji.

4. Użytkownicy Zarejestrowani jako Pracodawcy także za pośrednictwem strony www mają możliwość tworzenia i modyfikowania Profilu Pracodawcy.

5. Dla każdego Użytkownika dostępna jest usługa www polegająca na umożliwianiu, na indywidualne żądanie Użytkowania, przeglądania informacji znajdujących się na ogólnodostępnych stronach Serwisu poprzez wyświetlanie strony serwisu o określonym adresie URL.

6. Szczegółowe zasady korzystania z Usług przez Pracowników i Pracodawców opisane zostały w rozdziałach IV- IX.

IV. Odpłatność.

1. Korzystanie z Usług może być płatne bądź bezpłatne, przy czym Usługi Płatne oznaczone są w taki sposób, aby przed podjęciem decyzji o skorzystaniu z Usługi Użytkownik mógł zapoznać się z ceną Usługi i ich szczegółowymi warunkami.

2. Usługodawca świadczy usługi płatne wyłącznie na rzecz Przedsiębiorców.

3. Odpłatne są usługi, polegające na:

a. umożliwieniu rozmowy z Automatycznie Przyporządkowanymi Pracownikami - online w czasie rzeczywistym za pomocą komunikatora typu czat

b. udostepnieniu Pracodawcą numerów telefonów Automatycznie Przyporządkowanych Pracowników

4. Odpłatność za usługę polegającą na umożliwieniu rozmowy za pomocą komunikatora typu „czat” rozliczana jest ryczałtowo, zgodnie z wybranym planem płatności, według następujących stawek

a. Pakiet Quick -Do 3 rozmów na czacie w miesięcznym Okresie Rozliczeniowym 0 zł, miesięcznie

b. Pakiet Premium - 4 do 10 rozmów na czacie w miesięcznym Okresie Rozliczeniowym 39,99 zł brutto miesięcznie

c. Pakiet Open - bez limitu rozmów w miesięcznym Okresie Rozliczeniowym 139,99 zł. brutto miesięcznie

Płatność miesięczna, niewykorzystane rozmowy nie przechodzą na kolejny Okres Rozliczeniowy.

5. Każdemu Pracodawcy, który dokonuje Rejestracji, domyślnie zostaje przypisany darmowy Pakiet Quick, pozwalający na prowadzenie trzech rozmów na czacie w miesięcznym Okresie Rozliczeniowym. W momencie w którym Pracodawca próbuje przeprowadzić czwartą rozmowę otrzymuje komunikat o przekroczeniu limitu rozmów i propozycję zmiany pakietu na odpłatny. W przypadku podjęcia przez Pracodawcę decyzji o korzystaniu nadal z Pakietu Darmowego, do końca Okresu Rozliczeniowego nie będzie miał możliwości prowadzenia rozmów na czacie

6. Pracodawcy mogę odpłatnie otrzymywać numery telefonów Automatycznie Przyporządkowanych Pracowników, którzy udostępnili Usługodawcy swój numer i nie zastrzegli, że ma pozostać ukryty dla pozostałych Użytkowników. Odpłatność za udostępnianie numerów telefonów rozliczana jest punktami w sposób następujący.

a. Udostępnienie Pracodawcy numeru telefonu Pracownika, który oznaczył Zainteresowanie Ofertą Pracy danego Pracodawcy – 1 (jeden Punkt)

b. Udostępnienie Pracodawcy numeru telefonu Pracownika, który nie oznaczył Zainteresowanie Ofertą Pracy danego Pracodawcy – 3 (trzy Punkty)

7. Za pośrednictwem aplikacji App Store i Google Play Pracodawca może nabyć punkty w następujących cenach:

a. 1 punkt - za 4,99 zł brutto,

b. pakiet 6 punktów - za 3,99 zł brutto za punkt - czyli 23,99 zł brutto za pakiet,

c. pakiet 30 punktów - za 3,99 zł brutto za punkt - czyli 119,99 zł brutto za pakiet,

8. Pracodawca ma możliwość nabycia Punktów bezpośrednio u tele-sprzedawców Usługodawcy, w zależności od ilości nabywanych Punktów istnieje możliwość uzyskania rabatów w stosunku do cen obowiązujących w App Store i Google Play.

9. Płatność za usługi uiszczana jest z góry, za posrednictwem:

- za pośrednictwem aplikacji App Store i Google Play.

- systemu płatności usługodawcy

V. Rejestracja, zawarcie umowy.

1. Treść strony stanowi ofertę zawarcia umowy o świadczenie Usług na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

2. Użytkownik przed dokonaniem rejestracji powinien zapoznać się z treścią Regulaminu.

3. Warunkiem zawarcia umowy (zakończenia rejestracji) jest wyrażenie zgody na postanowienia regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu świadczenia Usług. Wyrażenie zgody następuje poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu rejestracyjnym.

4. Usługodawca przetwarza dane osobowe zgodnie z zasadami opisanymi w Polityce Prywatności JobSquare. Użytkownik powinien zapoznać się z treścią Polityki Prywatności.

5. Użytkownik dokonując Rejestracji za pomocą formularza rejestracyjnego online składa Usługodawcy oświadczenie o przyjęciu oferty zawarcia umowy na zasadach określonych w niniejszym regulaminie (a także potwierdza otrzymanie oferty Usługodawcy).

6. W procesie rejestracji obowiązkowe jest podanie następujących danych:

- Pracodawcy: nazwa firmy, imię i nazwisko osoby zarządzającej Profilem, e-mail, adres, NIP.

- Pracownicy: data urodzenia, płeć, Stawka.

Opcjonalne Użytkownicy mogą podać następujące dane:

- Pracodawcy: adres strony www, telefon, Branża.

- Pracownicy: opis, doświadczenie zawodowe (obejmujące branża, stanowisko, okres zatrudnienia), wykształcenie, języki obce, CV.

7. Użytkownik wprowadza do formularza zamieszczonego w Serwisie swój adres e­mail, stanowiący jednocześnie identyfikator Użytkownika oraz wprowadza hasło. Użytkownik zobowiązany jest zabezpieczyć hasło tak, aby uniemożliwić dostęp do niego osobie trzeciej.

8. Zawarcie umowy o świadczenie Usług Bezpłatnych następuje z chwilą zakończenia procesu rejestracji.

9. System Usługodawcy, zawsze po prawidłowym zakończeniu procesu rejestracji, niezwłocznie wysyła Użytkownikowi na adres e-mail podany w procesie logowania informację o pozytywnym zakończeniu procesu rejestracji.

10. Zarejestrowany Użytkownik ma możliwość Zawarcie umowy o świadczenie Usług Płatnych poprzez dokonanie w swoim profilu w zakładce ”Abonament” wyboru pakietu płatnego oraz dokonanie płatności. Zawarcie umowy o świadczenie usług płatnych, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, następuje z chwilą wyświetlania w Profilu Użytkownika informacji o zmianie Planu Płatności.

11. Usługodawca zobowiązuje się do rozpoczęcia świadczenia wybranych przez Użytkownika Usług Bezpłatnych nie później niż 24 godziny od momentu rejestracji Profilu w Aplikacji . Jeżeli Profil zostanie utworzony w dzień ustawowo wolny od pracy, wówczas rozpoczęcie świadczenia Usług nastąpi najpóźniej do końca pierwszego, następującego po nim dnia roboczego.

12. Usługodawca zobowiązuje się do rozpoczęcia świadczenia wybranych przez Użytkownika Usług Płatnych nie później niż 24 godziny od momentu zaksięgowania wpłaty przez Usługodawcę. Jeżeli termin ten wypada w dzień ustawowo wolny od pracy, wówczas rozpoczęcie świadczenia Usług nastąpi najpóźniej do końca pierwszego, następującego po nim dnia roboczego.

13. Osoba dokonująca rejestracji Użytkownika nie będącego osobą fizyczną składa oświadczenie pod rygorem skutków prawnych, że jest osobą uprawnioną do działania w imieniu osoby prawnej lub jednostki nieposiadającej osobowości prawnej jako organ, wspólnik, pełnomocnik lub prokurent.

14. Umowa może być zawarta wyłącznie w języku polskim.

15. Zarejestrowany Użytkownik w każdym czasie ma możliwość uzyskania w swoim profilu informacji o opłaconych Usługach Płatnych, wybranym Planie Płatności i okresie za jaki uiścił opłatę.

16. Usługodawca stosuje następujące metody i środki techniczne służące wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych przez Użytkowników danych:

- System automatycznie uniemożliwia rejestrację jeśli następujące pola obowiązkowe nie zostaną wypełnione: NIP, kod pocztowy, miasto, ulica i numer budynku, branża. W takim przypadku po wciśnięciu „dalej” nie będzie możliwa kontynuacja rejestracji do czasu wypełnienia wszystkich pół obowiązkowych.

17. Usługodawca nie stosuje Kodeksów Etycznych, niniejszy Regulamin oraz Polityka Prywatności Jobsquare dostępne są dla Użytkowników w formie PDF, który Użytkownik może pobrać i zapisać na dysku z Serwisu.

VI. Tworzenie Ofert Pracy.

1. Zarejestrowany Pracodawca może dodawać w swoim Profilu Oferty Pracy.

2. Dla Stworzenia Oferty Pracy konieczne jest podanie następujących danych: Branża, Stanowisko, okres ważności oferty, Wynagrodzenie, miejsce pracy, obowiązki Pracownika na oferowanym Stanowisku oraz wymagania wobec Pracowników na danym Stanowisku. Opcjonalnie Pracodawca może dodać swój numer telefonu, adres strony www.

3. Pracodawca może zaznaczyć, że Oferta będzie anonimowa tj. Pracownik nie będzie widział danych Pracodawcy podanych przy tworzeniu Profilu. Pracownik będzie miał podgląd wszystkich danych wpisanych w treści ofert pracy.

4. Pracodawca może dodawać oferty pracy wyłącznie w Branży, którą zaznaczył tworząc Profil Pracodawcy.

5. Po utworzeniu Oferty Pracy Pracodawca uzyskuje możliwość przeglądania ofert Pracowników Automatycznie Przyporządkowanych jego Ofercie Pracy.

VII. Automatyczne Przyporządkowywanie.

1. Zarejestrowani Użytkownicy uzyskują dostęp wyłącznie do Ofert i Profili automatycznie przyporządkowanych przez System Usługodawcy.

2. Pracownik uzyskuje możliwość przeglądania wyłącznie Ofert Pracy, które zgodne są z jego Profilem wg następujących kryteriów:

- Lokalizacja – tj. miejsce pracy oddalone nie więcej niż ustalona przez Pracownika wartość (w zakresie 0-100 km.) od lokalizacji pracownika uzyskanej przez Aplikację za pośrednictwem usługi lokalizacyjnej Google/ Aps , lub znajdujące się w miejscowości zaznaczonej przez Pracownika,

- Stawka – równa lub niższa/wyższa o nie więcej niż 3 zł od wskazanej przez Pracownika,

- Branża, Stanowisko.

3. Pracodawca umieszczający Ofertę Pracy uzyskuje możliwość przeglądania wyłącznie Profili Pracowników, które zgodne są z zamieszczoną Oferta Pracy wg następujących kryteriów:

- Lokalizacja – tj. Pracowników przebywających nie dalej niż 100 km od oferowanego miejsca pracy (zgodnie z informacją o lokalizacji uzyskaną przez Aplikację za pośrednictwem usługi lokalizacyjnej Google/ Aps) / lub od wskazanego przez Pracownika miejsca zamieszkania lub znajdujące się w obszarze poszukiwań zaznaczonym przez Pracownika.

- Wynagrodzenie – niższe, równe wskazanemu w Ofercie Pracy lub wyższe o nie więcej niż 3 złote.

- Branża, Stanowisko.

VIII. Korzystanie z Aplikacji przez Pracowników.

1. Pracownik może rozpocząć przeglądanie Ofert Pracy po zakończeniu procesu logowania i uzupełnieniu profilu o następujące dane: Lokalizacja, Branża, Stanowisko, Wynagrodzenie.

2. Pracownik może zaznaczyć, że jego Profil będzie anonimowy, tzn. Pracodawcy nie będą widzieli danych Pracownika podanych przy tworzeniu Profilu. Pracodawca będzie miał podgląd wszystkich danych wpisanych w treści Oferty Podjęcia Pracy. Dane Pracownika stają się automatycznie widoczne dla Pracodawcy po oznaczeniu przez Pracownika Zainteresowania Ofertą Pracy danego Pracodawcy.

3. W przypadku, gdy jakieś Oferty Pracy zostaną Automatycznie Przyporządkowane Pracownikowi zgodnie z kryteriami wskazanymi w pkt VII.2. powyżej, po uruchomieniu Aplikacji Pracownik ma możliwość przeglądania Automatycznie Przyporządkowanych Ofert Pracy. Pracownik widzi skrócony przegląd Oferty Pracy zwierający następujące informacje: Branża, Stanowisko, Stawka, data zakończenia ważności oferty:

a. Klikając na konkretnej ofercie symbol Ä lub przesuwając ofertę w lewo Pracownik zaznacza, iż nie jest zainteresowany Ofertą – Oferta nie będzie widoczna dla Pracownika przez kolejnych kilka dni.

b. Klikając na konkretnej ofercie symbol √ lub przesuwając ofertę na ekranie urządzenia w prawo Pracownik oznacza, że jest wstępnie zainteresowany Ofertą. Po oznaczeniu Zainteresowania Ofertą Pracy przez Pracownika;

- Pracodawca (o ile ma aktywna te opcję) otrzyma powiadomienie Push o zainteresowaniu jego Ofertą Pracy przez danego Pracownika,

- Pracownik może przeglądać następujące szczegóły oferty:

i. Zakładka I.

- Lokalizacja miejsca pracy (miejscowość lub odległość od lokalizacji pracownika),

- Proponowana stawka wynagrodzenia za godzinę pracy,

- Data zamieszczenia Oferty Pracy,

- Data ważności Oferty Pracy,

- Adres strony www pracodawcy (o ile pracodawca udostępnił te informację Pracownikom) – o ile Pracodawca zaznaczył Zainteresowanie Ofertą danego Pracownika.

ii. Zakładka II.

- Opis Oferowanej Pracy,

- Wymagania wobec Pracownika.

iii. Zakładka III.

- Lokalizacja miejsca pracy na mapie gogle oraz adres.

- Numer telefonu pracodawcy (o ile pracodawca udostępnił te informację Pracownikom) – o ile dany Pracodawca także zaznaczył Zainteresowanie Ofertą Pracownika

4. Pracownik ma możliwość prowadzenia na żywo czatu z Pracodawcą, jeśli oznaczył Zainteresowanie jego Ofertą Pracy, o ile dany Pracodawca także zaznaczył Zainteresowanie Ofertą Pracownika i Pracodawca jest zalogowany w Aplikacji.

IX. Korzystanie z Aplikacji przez Pracodawców.

1. Pracodawca może rozpocząć przeglądanie Profili Pracowników po zakończeniu procesu logowania i Stworzeniu Oferty Pracy oraz uzupełnieniu Profilu o następujące dane: Lokalizacja, Branża, Stanowisko, Wynagrodzenie.

2. W przypadku, gdy jakieś Profile Pracowników zostaną Automatycznie Przyporządkowane do Ofert Pracy zgodnie z kryteriami wskazanymi w pkt VII.3. powyżej, po uruchomieniu Aplikacji Pracodawca ma możliwość przeglądania Automatycznie Przyporządkowanych Profili Pracowników. Pracodawca widzi uproszczone Profile Pracowników zwierające następujące informacje: imię, nazwisko, płeć, wiek, Stawka, doświadczenie zawodowe (w miesiącach), zdjęcie (o ile Pracownik udostępnił).

a. klikając symbol „i”Ä lub przesuwając ofertę w lewo Pracodawca zaznacza, iż nie jest zainteresowany Pracownikiem. Profil Pracownika nie będzie widoczny dla Pracodawcy, przez kolejnych kilka dni.

b. klikając symbol √ lub przesuwając ofertę na ekranie urządzenia w prawo Pracodawca zaznacza, że jest zainteresowany Pracownikiem, w wyniku czego;

- Pracodawca uzyskuje dostęp do danych teleadresowych Pracownika,

- Pracownik (o ile ma aktywną te opcję) otrzyma powiadomienie Push o zainteresowaniu przez Pracodawcę jego Oferta Podjęcia Pracy.

c. Po kliknięciu symbolu „i” Pracodawca może przeglądać następujące informacje z Profilu Pracownika:

- przebieg kariery zawodowej,

- informacje o wykształceniu,

- znajomość języków obcych,

- zapoznać się CV umieszczonym przez Pracownika.

5. Pracodawca ma możliwość prowadzenia na żywo czatu z Pracownikiem, jeśli oznaczył Zainteresowanie jego Ofertą Podjęcia Pracy, o ile dany Pracownik także zaznaczył Zainteresowanie Ofertą Pracodawczy i Pracownik jest zalogowany w Aplikacji. Usługa czatu jest odpłatana dla Pracodawców.

X. Usunięcie Profilu Użytkownika, odinstalowanie Aplikacji

1. Użytkownik może w dowolnej chwili usunąć swój Profil. Proszę o kontakt

2. Usunięcie Profilu możliwe jest poprzez zaznaczenie opcji „Ä usuń profil” w zakładce „Ustawienia Aplikacji”. Po zaznaczeniu opcji „Ä usuń profil” System prosi o potwierdzenie chęci usunięcia Profilu. Kliknięcie „Usuń Konto” powoduje usunięcie Profilu Użytkownika.

3. Użytkownika może także złożyć wniosek o usunięcie Profilu pocztą elektroniczną na adres poczty elektronicznej Usługodawcy wskazany w Rozdziale I ust 4 lub pisemnie na adres Usługodawcy wskazany w Rozdziale I ust 4. Usługodawca usuwa Profil Użytkownika niezwłocznie po otrzymaniu wniosku.

4. Usunięcia Profilu Użytkownika powoduje usunięcie wszystkich danych powiązanych z tym Profilem zgromadzonych w Aplikacji i Systemie Usługodawcy, w tym informacjo o dokonanych płatnościach.

5. Usunięcie Profilu powoduje:

- rozwiązanie umowy o świadczenie Usług Bezpłatnych – z chwilą usunięcia Profilu;

- rozwiązanie umowy o świadczenie Usług Płatnych na koniec Okresu Rozliczeniowego.

6. Użytkownik nie może ponownie aktywować usuniętego Profilu, może jednak na nowo utworzyć Profil.

7. Użytkownik może w każdym czasie usunąć (odinstalować) Aplikację ze swojego systemu teleinformatycznego. Odinstalowanie Aplikacji nie powoduje usunięcia Profilu Użytkownika ani rozwiązania umowy o świadczenie Usług.

XI. Czas trwania umowy.

1. Umowa o świadczenie Usług Bezpłatnych zawarta zostaje na czas nieokreślony.

2. Użytkownik może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie Usług Bezpłatnych, bez podania przyczyny, składając Usługodawcy oświadczenie o wypowiedzeniu umowy, poprzez przesłanie oświadczenia pocztą elektroniczną na adres poczty elektronicznej Usługodawcy wskazany w rozdziale I ust 4 lub pisemnie na adres Usługodawcy wskazany w rozdziale I ust 4 , a także poprzez usunięcie Profilu Użytkownika.

3. Usługodawca może wypowiedzieć Umowę o świadczenie Usług Bezpłatnych ze skutkiem natychmiastowym w następujących przypadkach:

- naruszenia przez Użytkownika niniejszego Regulaminu,

- naruszenia przez Użytkownika w związku z korzystaniem z Usług lub poprzez korzystanie z Aplikacji przepisu prawa lub praw innych osób lub dobrych obyczajów,

- wykorzystywania Usługi, Aplikacji, Serwisu w sposób sprzeczny z założeniami, celami lub zakresem działalności Aplikacji i Serwisu.

- cofnięcia przez Użytkownika zgody na przetwarzanie danych osobowych oznaczonych jako „konieczne dla rejestracji/ stworzenia Oferty Pracy” w Polityce Prywatności bowiem, w takim przypadku Usługodawca nie ma techniczne możliwości dalszego świadczenia Usług.

4. Usługodawca może wypowiedzieć Umowę o świadczenie Usług Bezpłatnych z zachowaniem 14 (czternastodniowego) terminu wypowiedzenia w przypadku zaprzestania świadczenia przez usługodawcę Usług lub zmiany ich zakresu.

5. Usługodawca może wypowiedzieć Umowę o świadczenie Usługi Bezpłatnych z zachowaniem 30 (trzydziestodniowego) terminu wypowiedzenia w przypadku nastąpienia innych ważnych okoliczności.

6. Umowa o świadczenie Usług Płatnych zawarta zostaje na czas nieokreślony, na zasadach wynikających z wybranego Pakietu

7. Użytkownik może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usług Płatnych ze skutkiem na koniec okresu rozliczeniowego poprzez zmianę w ustawieniach Profilu Planu Płatności na Plan Bezpłatny lub inny Plan płatny Rozwiązanie umowy następuje na koniec Okresu Rozliczeniowego Usługodawca potwierdza otrzymanie informacji o zmianie Planu Płatności poprzez wyświetlenie informacji w Profilu Użytkownika.

8. Użytkownik może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie Usług Płatnych poprzez usunięcie Profilu Użytkownika, rozwiązanie umowy następuje na koniec Okresu Rozliczeniowego.

9. Usługodawca może wypowiedzieć Umowę o świadczenie Usług Płatnych wyłącznie z ważnych przyczyn.

10. Usługodawca może wypowiedzieć Umowę o świadczenie Usług Płatnych ze skutkiem natychmiastowym w następujących przypadkach:

- naruszenia przez Użytkownika niniejszego Regulaminu,

- naruszenia przez Użytkownika w związku z korzystania z Usług lub poprzez korzystanie z Aplikacji przepisu prawa lub praw innych osób lub dobrych obyczajów,

- wykorzystywania Usługi, Aplikacji, Serwisu w sposób sprzeczny z założeniami, celami lub zakresem działalności Aplikacji i Serwisu,

- braku dokonania zapłaty przez Użytkownika w ustalonym w umowie terminie.

- cofnięcia przez Użytkownika zgody na przetwarzanie danych osobowych oznaczonych jako „konieczne dla rejestracji/ stworzenia Oferty Pracy” w Polityce Prywatności bowiem, w takim przypadku Usługodawca nie ma techniczne możliwości dalszego świadczenia Usług.

11. Usługodawca składa oświadczenie o wypowiedzeniu umowy Użytkownikowi Umowy o świadczenie Usług Płatnych poprzez przesłanie oświadczenia pocztą elektroniczną na adres poczty elektronicznej Użytkownika podany w jego Profilu lub wysyłając komunikat bezpośrednio Użytkownikowi przy wykorzystaniu Aplikacji; komunikat będzie widoczny dla Użytkownika po zalogowaniu się do Aplikacji, Serwisu.

12. W przypadku Zaprzestania świadczenia przez Usługodawcę Usług lub zmiany ich zakresu lub wypowiedzenia w przypadku nastąpienia innych ważnych okoliczności, Usługodawca może złożyć oświadczenie o wypowiedzeniu umów zawartych ze wszystkimi Użytkownikami lub poszczególnymi kategoriami, poprzez zamieszczenie oświadczenia w dostępnych danym Użytkownikom częściach Aplikacji lub Serwisu. Umowy zostają rozwiązane z upływem co najmniej 30 (trzydziestodniowego) okresu wypowiedzenia, jednak nie wcześniej niż z końcem opłaconego przez Użytkownika okresu świadczenia Usług.

13. Umowa o świadczenie Usługi WWW zostaje rozwiązana w chwili opuszczenia Serwisu przez Użytkownika.

XII. Wymagania Techniczne, pliki cookies, ryzyka.

1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z Systemem Informatycznym Usługodawcy:

- Połączenie z siecią Internet.

- Przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów HTML.

2. Wymagania techniczne dla korzystania z Aplikacji – telefon typu smartfon z system operacyjnym Android 4 lub wyższym, albo iOS 8 lub wyższym.

3. W przypadku niespełnienia powyższych minimalnych wymagań technicznych korzystanie z Usług JobSquare może okazać się niemożliwe, utrudnione lub Aplikacja bądź serwis mogą działać nieprawidłowo.

4. W trakcie świadczenia Usług w systemie teleinformatycznym Użytkowników zainstalowane mogą zostać pliki cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki internetowej wykorzystywanej przez Użytkownika. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies, choć musi mieć świadomość, że w niektórych przypadkach odłączenie tych plików może wpłynąć na utrudnienia w korzystaniu z aplikacji

5. Korzystanie z Serwisu i Aplikacji łączy się z przesyłaniem danych z wykorzystaniem publicznej sieci Internet, co wiąże się z możliwością wystąpienia zagrożeń; w szczególności:

- ryzyko przechwycenia transmisji danych przez osoby trzecie,

- ryzyko przejęcia danych służących do logowania przez osoby trzecie,

- ryzyko podszycia się przez osoby trzecie pod Usługodawcę,

- ryzyko przejęcia danych środków płatniczych tj. numerów kart kredytowych, danych do logowania do systemów bankowych, kodów jednorazowych przez złośliwe oprogramowanie, które może być zainstalowane na komputerze Użytkownika przez osoby trzecie.

6. Usługodawca w trosce o bezpieczeństwo użytkowników stosuje następujące zabezpieczenia:

- transmisja danych zabezpieczana protokołem SSL oraz certyfikatem poświadczających wiarygodność witryny internetowej .

XIII. Odstąpienie od umowy przez Konsumenta.

1. Użytkownikowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od Umowy o świadczenie Usług w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

2. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy o świadczenie Usługi rozpoczyna się od dnia zawarcia danej Umowy.

3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy o świadczenie, Użytkownik składa jednoznaczne oświadczenia o odstąpieniu, które wysłać może pisemnie lub pocztą elektroniczną na adresy podane w rozdziale I ust 1 Regulaminu .

4. Usługodawca zwróci Użytkownikowi wszystkie otrzymane od Użytkownika płatności niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż w 14 (czternaście) dni od dnia otrzymania przez Usługodawcę oświadczenia Użytkownika o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.

5. Usługodawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, który został użyty przez Użytkownika, chyba że Użytkownik wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu płatności, który nie będzie wiązał się z żadnymi kosztami po stronie Użytkownika.

6. W przypadku złożenia przez Użytkownika oświadczenia o odstąpieniu od Umowy o świadczenie Usługi WWW lub Umowy o świadczenie Usługi Serwisu drogą elektroniczną, Usługodawca niezwłocznie prześle Użytkownikowi pocztą elektroniczną potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

7. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy na Usługę Odpłatną nie przysługuje Konsumentowi w przypadku, gdy za jego zgodą Usługodawca rozpoczął świadczenie Usługi Odpłatnej przed upływem 14 dni od zawarcia Umowy.

8. W odniesieniu do Usług, które mają właściwości indywidualnie określone przez Konsumenta lub indywidualnie związane z osobą Konsumenta, wyłączone jest prawo Konsumenta do odstąpienia od umowy.

XIV. Publikacja Treści, moderowanie.

1. Treści mogą publikować tyko Zarejestrowani Użytkownicy.

2. Użytkownik może publikować Treści spełniające łącznie następujące kryteria:

- Użytkownikowi przysługują prawa do Treści – w szczególności prawo autorskie w zakresie pozwalającym na publikację treści w Serwisie,

- Treści nie naruszają praw osób trzecich, w tym nie naruszają praw do wizerunku i dóbr osobistych osób trzecich,

- Treści nie są sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa oraz dobrymi obyczajami,

- Treści publikowane są w celu poszukiwania Pracowników lub Pracodawców, przedstawiania Ofert Pracy lub Ofert Podjęcia Pracy oraz zaprezentowanie informacji o Pracodawcy lub Pracowniku istotnych dla potencjalnych Pracowników i Pracodawców,

- Treści zawierają prawdziwe informacje dotyczące Pracownika lub Pracodawcy oraz Ofert Pracy i Ofert Podjęcia Pracy.

3. Zakazane jest publikowanie Ofert Pracy lub Ofert Podjęcia Pracy niezgodnych z obowiązującym prawem i dobrymi obyczajami lub mających na celu obejście bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

4. Zakazane jest publikowanie informacji o Pracodawcach oferujących Pracę niezgodną z obowiązującymi przepisami prawa lub dobrymi obyczajami.

5. Usługodawca udostępnia swoje zasoby systemu teleinformatycznego i umożliwia Użytkownikom przechowywanie danych. Usługodawca nie jest inicjatorem przekazu danych ani nie wybiera odbiorcy przekazu danych, jak również nie wybiera ani nie modyfikuje informacji zawartych w przekazie.

6. Usługodawca ponosi odpowiedzialność za Publikowane przez Użytkowników Treści w zakresie wynikającym z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W szczególności Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za Treści, o ile nie wie o bezprawnym charakterze tych danych z zastrzeżeniem zapisów poniżej.

7. W razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze Treści lub związanej z nimi działalności Usługodawca niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych Treści.

8. W razie uniemożliwienia przez Usługodawcę dostępu Treści z powodu otrzymania urzędowego zawiadomienie o ich bezprawnym charakterze, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności względem Użytkownika za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do umieszczonych przez niego Treści, które zostały usunięte na skutek otrzymanego zawiadomienia.

9. W razie uniemożliwienia przez Usługodawcę dostępu Treści z powodu otrzymania wiarygodnego zawiadomienie o ich bezprawnym charakterze, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności względem Użytkownika za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do umieszczonych przez niego Treści, które zostały usunięte na skutek otrzymanego zawiadomienia, jeżeli niezwłocznie zawiadomił Użytkownika o zamiarze uniemożliwienia dostępu do Treści.

10. W razie uzasadnionego podejrzenia, że Treści naruszają postanowienia Regulaminu, Usługodawca może usunąć takie Treści. W takim przypadku Usługodawca niezwłocznie zawiadamia Użytkownika o zamiarze uniemożliwienia dostępu do Treści i umożliwia mu złożenie stosownych wyjaśnień. W przypadku, gdy podejrzenie naruszenia Regulaminu okaże się bezzasadne, Usługodawca przywróci dostęp do Treści. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności względem Użytkownika za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do umieszczonych przez niego Treści, które zostały usunięte na zasadach określonych w niniejszym punkcie.

11. Usługodawca nie ma obowiązku dokonywania kontroli zgodności publikowanych Treści z obowiązującymi przepisami i niniejszym Regulaminem.

12. Usługodawca uprawniony jest do promowania Treści, które w ocenie Usługodawcy zasługują na szczególne wyróżnienie bądź ekspozycję w Aplikacji lub Serwisie lub na zewnętrznych stronach internetowych.

13. W przypadku Treści promowanych przez Usługodawcę zgodnie z zasadami określonymi w pkt 12 powyżej Usługodawca jest uprawniony do edycji oznaczeń Treści, takich jak tytuł, odpowiednie otamowanie, wyróżnienie, szczególny układ lub forma.

XV. Zastrzeżenia.

1. Akceptując niniejszy Regulamin Użytkownik zobowiązuje się względem Usługodawcy oraz pozostałych Użytkowników nie używać Aplikacji i Serwisu do celów niezgodnych z prawem lub celów zabronionych na mocy postanowień Regulaminu.

2. Zabrania się korzystania z Aplikacji i Serwisu w sposób, który może spowodować uszkodzenie, wyłączenie, przeciążenie lub niesprawność Aplikacji i Serwisu lub zakłócać możliwość swobodnego korzystania z Aplikacji i Serwisu przez innych Użytkowników.

3. Użytkownik zobowiązuje się do powstrzymania się m.in. od:

a. znieważania, prześladowania, dręczenia, zastraszania innych osób, w tym innych Użytkowników Aplikacji lub naruszania ich praw (np. prawa do prywatności, praw własności intelektualnej i wizerunku),

b. rozpowszechniania materiałów lub informacji niezgodnych z prawem, o charakterze obraźliwym, szkalującym, pornograficznych, sprzecznym z dobrymi obyczajami,

c. podszywania się pod inne osoby,

d. posługiwania się Profilem osoby trzeciej,

e. wykorzystywania treści w tym tekstów, zdjęć, grafik itp, do których nie przysługują mu uprawnienia,

f. ograniczania innym Użytkownikom możliwości swobodnego korzystania z Aplikacji i Serwisu,

g. publikacji reklam oraz przekazów promocyjnych jakichkolwiek produktów (w tym odnośników do innych stron internetowych) bez zezwolenia Usługodawcy; reklamy oraz przekazy promocyjne publikowane bez takiej zgody będą przez Usługodawcę usuwane,

h. pobierania, kopiowania, powielania, rozpowszechniania, przekazywania, nadawania, wyświetlania, sprzedawania oraz wykorzystywania jakichkolwiek Treści publikowanych przez Użytkowników (w tym zdjęć, opisów) bez pisemnej zgody Usługodawcy i Użytkowników publikujących Treści,

i. kopiowania, gromadzenia, indeksowania lub przetwarzania danych innych Użytkowników - dozwolone jest wyłącznie wykorzystanie danych Zarejestrowania Użytkownika w celu złożenia temu Użytkownikowi Oferty Pracy lub Ofert Podjęcia Pracy,

j. wykorzystywania, kopiowania, gromadzenia, indeksowania lub przetwarzania baz danych gromadzonych w Aplikacji lub Serwisie, a także rozwiązań technologicznych i funkcjonalnych Aplikacji lub Serwisu,

k. automatycznego zakładania Profili,

l. wysyłania do innych użytkowników Aplikacji jakiejkolwiek korespondencji, której celem nie jest Złożenie Oferty Pracy, złożenie Ofert Podjęcia Pracy lub doprecyzowanie warunków Pracy.

XVI. Reklamacje

1. Użytkownik uprawniony jest do składania reklamacji dotyczących świadczenia Usług przez Usługodawcę.

2. Reklamacja może zostać doręczona Usługodawcy w dowolny sposób, w szczególności pocztą elektroniczną lub w formie pisemnej na adresy wskazane w rozdziale I ust 4 Regulaminu.

3. Reklamacja powinna zawierać przynajmniej: imię i nazwisko osoby składającej reklamację lub nazwę przedsiębiorcy, w imieniu którego składana jest reklamacja oraz opis przyczyny reklamacji.

4. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie do 14 (czternastu) dni od dnia jej otrzymania.

5. Niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji Usługodawca udzieli Użytkownikowi odpowiedzi w sprawie reklamacji. Odpowiedź zostanie przesłana na adres poczty elektronicznej lub adres do doręczeń podany przez Użytkownika w reklamacji.

6. Jeśli reklamacja nie może zostać rozpatrzona w terminie 14 dni, Usługodawca powiadamia Użytkownika za pośrednictwem wiadomości e-mail o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.

XVII. Polubowne załatwianie sporów

1. Użytkownik, który zawarł Umowę działając jako Konsument, może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji oraz dochodzenia roszczeń.

2. Szczegółowe informacje o pozasądowym trybie dochodzenia roszczeń można uzyskać w poradniku Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów dostępnym pod linkiem http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=15038

3. Informacje o zasadach korzystania przez Konsumentów z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów (w tym dochodzenia roszczeń) dostępne są także w siedzibach oraz na stronach www:

- powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów,

- organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów,

- Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej,

- Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów; w szczególności:

- http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php

- http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php

- http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

4. Wszelkie spory wynikłe pomiędzy Użytkownikiem będącym konsumentem a Usługodawcą, o ile związane są z korzystaniem z Serwisu i Aplikacji, mogą zostać poddane przez Użytkownika procedurze pozasądowego rozstrzygania sporów z wykorzystaniem Platformy ODR (Online Dispute Resolution) dostępnej pod adresem internetowym:

- https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL

Rozwiązanie sporów następuje zgodnie z przepisami Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich).

XVIII. Odpowiedzialność.

1. Odpowiedzialność Usługodawcy wobec Użytkownika zawierającego umowę jako Przedsiębiorca z tytułu danej umowy ogranicza się do kwoty 500 zł (pięćset złotych), chyba że, co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

2. Odpowiedzialność Usługodawcy wobec Użytkownika zawierającego umowę jako Przedsiębiorca nie obejmuje utraconych korzyści, chyba że, co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

3. Ograniczenia odpowiedzialności Usługodawcy nie dotyczą szkód wyrządzonych Użytkownikowi z winy umyślnej oraz sytuacji, w których ograniczenie lub wyłączenie odpowiedzialności wykluczają przepisy bezwzględnie obowiązującego prawa.

4. Usługodawca informuje, że możliwe jest czasowe wyłączania lub ograniczenie dostępności Aplikacji i/lub Serwisu, gdy jest to konieczne dla ich rozbudowy, konserwacji lub rozwiązywania problemów technicznych.

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4 powyżej, jeżeli możliwość korzystania przez Użytkownika z Usług Płatnych doznała jakiegokolwiek uszczerbku, okres korzystania z Usług ulegnie odpowiedniemu przedłużeniu o okres, podczas którego Użytkownik nie mógł z Usług korzystać.

6. Celem działania serwisu jest umożliwienie i ułatwienie kontaktu między Pracodawcami i Pracownikami oraz umożliwienie i ułatwienie przedstawiania Ofert Pracy i Ofert Podjęcia Pracy. Usługodawca nie ma możliwości sprawdzania prawdziwości i rzetelności Treści; w szczególności Ofert publikowanych przez Użytkowników i nie ponosi odpowiedzialności za ewentualną niezgodność Treści (w tym Ofert) z prawem, dobrymi obyczajami i stanem faktycznym. Usługodawca nie zapewnia, iż Użytkownicy znajdą za pośrednictwem Aplikacji lub Serwisu Pracodawcę, Pracę lub Pracownika zgodnie z ich oczekiwaniami.

7. W celu uniknięcia wątpliwości Usługodawca oświadcza, że postanowienia Regulaminu dotyczące wyłączenia lub istotnego ograniczania odpowiedzialności Usługodawcy za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania nie mają zastosowania względem Konsumentów.

XIX. Prawa Autorskie.

1. Użytkownik umieszczając w Profilu Treści chronione prawem autorskim lub innym prawem własności intelektualnej przyznaje Usługodawcy niewyłączną, bezpłatną, światową licencję zezwalającą na wykorzystanie wszelkich Treści objętych prawem własności intelektualnej publikowanych przez Użytkownika w Profilu w następującym zakresie:

a. utrwalanie; w szczególności zapisywanie w Systemie Usługodawcy, powielanie i opracowywanie na ich podstawie utworów zależnych,

b. publiczne udostępnianie w ogólnodostępnych częściach Serwisu i Aplikacji w taki sposób, aby inni Użytkownicy mogli się z nimi zapoznać w miejscu i czasie wybranym,

c. udostepnienie innym Użytkownikom zgodnie z zasadami Automatycznego Przyporządkowania w taki sposób, aby Użytkownicy mogli się z nimi zapoznać w miejscu i czasie wybranym.

2. Oprócz materiałów umieszczanych przez Użytkowników wszelkie inne treści znajdujące się w Serwisie i Aplikacji, w tym między innymi: materiały tekstowe, oprogramowanie, grafika, zdjęcia, dźwięk, muzyka, nagrania wideo, reklamy, stanowią przedmiot praw autorskich Usługodawcy lub Usługodawca uzyskał stosowne licencje i treści te nie mogą być pobierane, kopiowane, powielane, rozpowszechniane, przekazywane, nadawane, wyświetlane, sprzedawane, nie mogą być przedmiotem licencji na jakiekolwiek potrzeby bez uprzedniej pisemnej zgody administratora serwisu.

3. Użytkownik publikując Treści w Profilu upoważnia Usługodawcę do umieszczenia w ich treści znaków towarowych, emblematów, oznaczeń należących do Usługodawcy.

4. Użytkownik umieszczając swoje zdjęcie w Profilu wyraża zgodę na nieodpłatne utrwalenie jego wizerunku i wykorzystanie, poprzez udostępnianie wizerunku innym Użytkownikom zgodnie z zasadami Automatycznego Przyporządkowania.

XX. Postanowienia końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.05.0218 r.

2. Usługodawca uprawniony jest do dokonania zmiany postanowień Regulaminu z ważnych powodów, za które uznaje się:

a) rozszerzenie lub modyfikacja funkcjonalności Aplikacji i/lub Serwisu,

b) wprowadzenia nowych usług lub zmiany zakresu usług, w szczególności wprowadzenia odpłatności za niektóre lub wszystkie usługi,

c) zmiany wymagań technicznych koniecznych dla działania Aplikacji i/lub Serwisu, w szczególności dotyczących urządzeń i systemu teleinformatycznego Użytkownika końcowego, zmiany warunków technicznych świadczenia usług, wystąpienia nowych rodzajów ryzyka związanego ze świadczeniem Usług droga elektroniczną,

d) konieczności dokonania zmian regulaminu o charakterze technicznym nie wpływającym na treść praw i obowiązków Stron, w szczególności usunięcia pomyłek i błędów, zmiany odnośników,

e) konieczności dostosowania Regulaminu do obowiązującego prawa, w szczególności w zakresie świadczonych usług,

f) konieczności dostosowania świadczonych usług lub treści regulaminu do orzeczeń sądowych i decyzji administracyjnych,

g) dostosowania Regulaminu do najlepszych praktyk świadczenia usług i ochrony Użytkowników,

h) zmiany danych Usługodawcy ujawnionych w regulaminie, w szczególności danych teleadresowych.

3. Usługodawca zawiadamia o zmianie Regulaminu poprzez:

- komunikat widoczny przez Użytkownika po zalogowaniu, w którym wyświetla się informacja o zmianie regulaminu oraz link do treści nowego Regulaminu lub treść dokonanych zmian.

- umieszczenie informacji o zmianie regulaminu w Serwisie,

- przesłanie Zarejestrowanym Użytkownikom informacji o zmianie Regulaminu wraz z jednolitym tekstem Regulaminu pocztą elektroniczną na adres poczty podany w procesie rejestracji.

4. Użytkownik uprawniony jest do wypowiedzenia umowy w terminie 14 dni otrzymania komunikatu o zmianie Regulaminu /od otrzymania pocztą elektroniczną informacji o zmianie Regulaminu.

5. Niewypowiedzenie umowy w terminie 14 dni oznacza akceptację nowego Regulaminu.


WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY


Pobierz regulamin obowiązujący od 08.06.2018r w wersji PDF

Pobierz regulamin obowiązujący od 22.01.2018r. do 08.06.2018r w wersji PDF.

Pobierz regulamin obowiązujący do 22.01.2018r. w wersji PDF.

Terms and Conditions for the JOBSQUARE application

 1. I General rules and regulations.

  1. 1 Jobsquare - Application and website that links job candidates and employers as a social network service. By using our website, you indicate that you accept these terms of use and that you agree to abide by them. If you do not agree to these terms of use, please refrain from using our website.
  2. 2 Jobsquare Limited is the owner of the application and website with its registered office in Warsaw on Mokotowska 1 Street, 00-640 Warsaw, entered into the court register by the District Court for the capital city of Warsaw in Warsaw, 12th Commercial Department of the National Court Register under the number: 0000552038, Tax Identification Number: 7010476831, REGON: 361237797, having share capital in the amount of 17,550.00 PLN fully paid (Service Provider).
  3. 3 These regulations are supplied by the service provider free of charge before the conclusion of the contract for the provision of Services. Jobsquare Limited allows you to read the terms of use on https://www.jobsquareapp.com, as well as through the ability to access and record the content of the Regulations in the Users' IT system - by downloading the regulations in PDF format.
  4. 4 Contact with the Jobsquare Limited is possible:
   — By phone at 531 228 805,
   — E-mail – app@jobsquare.pl,
   — By post to the following address: Dobra 5/5, 00-384 Warszawa.

   Current Administrator's contact details can be found in the "Contact" tab.

 2. II Definitions.

  The terms used in these Regulations shall have the following meanings:

  1. a. Employee – an adult person interested in contacting individuals offering employment on the basis of an employment contract, agency contract, through nominating or being assigned to, as well as on the basis of a civil law contract or based on self-employment.
  2. b. Employer – a person or business registered in CEIDG or KRS seeking employees.
  3. c. Work – employment under a contract of employment, agency agreement, through nominating or being assigned to, and under a civil law contract or based on self-employment.
  4. d. Job Offer – information created by a registered employer that he is looking for potential employees. The offer contains information about the industry, position, place of work and pay.
  5. e. Offer to take up a job – information created by a registered employee that he is looking for job offers basing on specific terms.
  6. f. Offer – Job Offer or Offer to take up on a job.
  7. g. User – a legal person or an organizational unit which has been granted legal capacity in accordance to law using the application or the website in any possible way that includes visitors to publicly accessible websites.
  8. h. Registered User – a user registered on the site in accordance with the procedure set out in chapter V. One registered user can be either as an Employee or as an Employer.
  9. i. Consumer – means a consumer within the meaning of art. 221 of the Act of 23 April 1964. Civil Code (Dz.U.2014.121 jt. With changes).
  10. j. Entrepreneur – means an entrepreneur within the meaning of art. 431 of the Act of 23 April 1964. Civil Code (Dz.U.2014.121 jt. With changes).
  11. k. Profile – a space available for the User in the Service Provider's System enabling the Registered User to enter, store, share and edit his data, including:
   — Employees: date of birth, telephone, gender, rate, description, professional experience, education, foreign language skills, CV, photo;
   — Employers: company name, first and last name of the person managing the Profile, e-mail address, website address, telephone number, NIP, Industry, created Job Offers.
  12. l. Service Provider System – means an IT system used by the Service Provider to provide Services.
  13. m. Application – an application belonging to the Service Provider named JobSquare available for Android and iOS.
  14. n. Website – means a website functioning on the basis of the Information System, managed and shared on the Internet at: https://www.jobsquareapp.com/.
  15. o. Services – services provided to Registered Users in detail listed in Chapter III 1-5, including Paid Services, provided by the Service Provider against payment, and Free Services. Paid services are provided only to Entrepreneurs.
  16. p. Content – all information, materials and data such as text materials, descriptions, photos, graphics published by Users in the User Profile.
  17. q. Fee – payment for the Service Provider due to providing paid services in accordance with the selected Payment Plan.
  18. r. Industry – mandatory information in the Employer's Work Offer selected only from among the list provided by the Service Provider. List of available slogans in the category named Industry.
  19. s. Position – mandatory information in the Employer's Work Offer selected only from among the list provided by the Service Provider. List of available entries in the category named Position.
  20. t. Salary – an indicative pay rate per hour of Work entered into the Job Offer.
  21. u. Stake – approximate amount of expected net remuneration per hour of Work, introduced in the Profile by an Employee.
  22. v. Automatic allocation – automatic system of matching Employers and Employees, in accordance with the principles described in Chapter VII. Registered Users gain access only to Offers and Profiles Automatically Assigned by the Service Provider's System.
  23. w. Smartphone – a portable telephone device that combines the functions of a mobile phone and a pocket computer, equipped with GPS.
  24. x. Payment Plan – the fee for using the Services is billed at a flat rate, according to the following rates:
   — Quick Package - Up to 3 chat conversations per month - PLN 0,
   — Premium package - 4 to 10 chat conversations per month PLN 39.99,
   — Open Package - no chat conversations limit monthly PLN 139.99.
   Monthly payments or unused conversations do not go into the next month.
  25. x. Settlement Period – Settlement Period - one month period starting from the date of package selection, where the length of a given Settlement Period is determined as the number of days in the month in which the Settlement Period starts.
 3. III Available Services.

  For Registered Users, the Service Provider provides the following services based on the Website or Application:
  1. 1 Services for Employers enabling the Employer while using the Application and the IT System of the Service Provider:
   — create, maintain and modify an Employer's Profile,
   — creating, keeping and modification of Employer's Job Offers,
   — make available for Employees, in accordance with the principles of Automatic Assignment, Employer Job Offers, browsing of Automatically Associated Employee profiles, the ability have a conversation with an Automatically Assigned Employee - online in a present time using the chat window/chat option,
   — receiving push notifications about:
   a. new Employees who meet the criteria specified in the Employer's Job Offers,
   b. new messages (chat).
  2. 2 Services for employees consisting of enabling them in using the Application and the IT System of the Service Provider:
   — create, maintain and modify an Employee Profile,
   — provide Employers, according with the Automatic Assignment principles with an Employee Profile,,
   — viewing Automatically Assigned Job Offers,
   — the opportunity to talk to Automatically Assigned Employers - online in real time using a chat window,
   — receiving push notifications about:
   a. new Job Offers that meet the criteria specified by the given Employer's Profile,
   b. new messages (chat).
  3. 3 The above mentioned services are available to the full extent only for Registered Users of the Application.
  4. 4 Users Registered as Employers also via the website have the opportunity to create and modify Employer's Profile.
  5. 5 For each User there is a web service available on an individual request enabling them to view,browse information on public pages of the Website by displaying a website with a specific URL address. Detailed rules for using the Services by Employees and Employers are described in following paragraphs.
  6. 6 Detailed rules for using the Services by Employees and Employers are described in chapters IV-IX.
 4. IV The payment.
  1. 1 Using the Services may be paid or free, whereas Paid Services are marked in such a way that before deciding to use the Service, the User may become familiar with the price of the Service and their specific conditions.
  2. 2 The Service Provider provides paid services only to Entrepreneurs - Employers in accordance with the rates resulting from the selected Payment Plan.
  3. 3 Each Employer who makes the Registration is implicitly connected to the Free Package, at the moment in which he starts 4 chat conversations he receives a message about exceeding the limit of conversations and the proposal to change the package for a payable service.
  4. 4 Until 31.01.2018 all Services provided on the website are free of charge.
  5. 5 Payment for services is possible:
   — via the App Store and Google Play.
   — the payment system of the service provider
 5. V Registration, conclusion of the contract.
  1. 1 The content of the site includes an offer leading to a contract for the provision of services on the terms set out in these Regulations.
  2. 2 The User should read the Regulations before registering.
  3. 3 The condition to conclude the contract (end of registration) happens after agreeing to the provisions of the regulations and consent to the processing of personal data for the purpose of providing the Services. Consent is made by ticking the appropriate box in the registration form.
  4. 4 The Service Provider processes personal data in accordance with the principles described in the JobSquare Privacy Policy. The user should read the Privacy Policy.
  5. 5 Registering by using with the online registration form, the User submits to the Service Provider a statement on accepting the offer to sign a contract on the terms set out in these regulations (and also confirms that he received the Service Provider's offer).
  6. 6 In the registration process, it is obligatory to provide the following data:
   — Employers: company name, first and last name of the person managing the Profile, email address, address, NIP.
   — Employees: date of birth, gender, rate.
   Optionally users can provide following information:
   — Employers: website address, telephone, Industry.
   — Employees: description, professional experience (including industry, position, period of employment), education, the knowledge of foreign languages, CV.
  7. 7 The User enters his email address in the registration form provided on the Website. The email entered by the User is used later on as a User's ID,thanks to which user is able to create a password to the profile. It is in users responsibility to create a 'safe password' to the profile to prevent access to it for a third party.
  8. 8 Conclusion of a contract for the provision of Free Services takes place at the end of the registration process.
  9. 9 After finishing the registration process the Service Provider's system sends a confirmation message with a information of the successful registration, the message is sent on the email provided by the user during the registration process.
  10. 10 Registered user has an option to choose possibility of using Paid Services after entering tab "Subscription" (which he can find after logging in his profile) then selecting the paid package and realizing payment for the subscription.III. The process of subscribing is finished when the user is able to see a change of a Payment Plan which will be displayed in his profile.
  11. 11 The Service Provider is obliged to start providing the Free Services selected by the User not later than 24 hours from the moment of registration the Profile in the Application. If the Profile is created on a public holiday, then the provision of the Services will start no later than the end of the first business day following that day.
  12. 12 The Service Provider is obliged to start providing the Paid Services selected by the User not later than 24 hours from the time the payment is made by the Service Provider. If the deadline falls on a statutory day off work, then start of the Services will commence no later than the end of the next first business day which follows.
  13. 13 A person registering a User which is not a legal person is doing it under the criminal liability ensuring that he is a person who is authorized to act on a behalf of mentioned legal person or entity without legal body.Simultaneously doing so would mean for the person to be a partner or a proxy to the legal person or organisation without legal body which he is representing by registering.
  14. 14 The contract can be signed only in Polish language.
  15. 15 A Registered User may at any time see and obtain information about services that he paid for or check the Paid Services chooses and even the specific period for which the payment was made.
  16. 16 The Service Provider uses the following methods and technical measures to detect and correct errors in the data entered by Users:
   — If the following fields which are mandatory are not filled out the system automatically prevents registration: NIP, postal code, city, street and building number, industry. In case when the wrong information is entered after the user presses "Continue" the registration stops until the right information will be provided in mandatory fields.
   — The Service Provider does not apply Ethical Codes, these Regulations and the Privacy Policy of Jobsquare Limited are available to all users in the form of a PDF, which the user can download from the Website to their computer disc or portable device.
  17. 17 The Service Provider does not use Ethical Codes, these Regulations and Jobsquare Privacy Policy is available to users in the form of a PDF, which can be downloaded from the Website.
 6. VI Creating Job Offers.

  1. 1 A registered Employer may add a Job Offer in his Profile.
  2. 2 To create a Job Offer it is necessary to provide the following data: industry,position,period of validity of the offer presented, salary, place of work,duties of the Employee on the offered Position and requirements for Workers on a given Position. Optionally, the Employer can add his phone number, website address.
  3. 3 The employer may indicate that the offer will be anonymous, ie the Employee will not see the Employers' data provided during the creation of the Profile. The employee will have a preview of all data entered in the content of job offers.
  4. 4 The employer may add job offers exclusively in the Industry, which he has marked by creating an Employer Profile.
  5. 5 After creating the Job Offer, the Employer obtains the opportunity to view the offers of Employees which are Automatically assigned to his Job Offer.
 7. VII Automatic Assignment.
  1. 1 Registered Users gain access only to Offers and Profiles automatically assigned by the Service Provider's System.
  2. 2 The employee is able to act in accordance with the following criteria:
   — Location - a place of work which is not more than the distance determined by the Employee (within the range of 0-100 km) from the employee's location obtained via the Google / Application location service) or located in the place marked by the Employee,
   — The rate - equal to or less than PLN 3 from the one indicated by the Employee,
   — Industry, Position.
  3. 3 The Employer placing a Job Offer is able to view only Employee Profiles that are relating to the posted Job Offer according to the following criteria:
   — Location - a place of work which is not more than the value determined by the Employee (within the range of 0-100 km) from the employee's location obtained via the Google / Apps location service by the Application) or located in the place marked by the Employee,
   — The rate - equal to or less than PLN 3 from the one indicated by the Employee,
   — Industry, Position.
 8. VIII Using the Application by Employees.
  1. 1 The employee may start browsing the Job Offers after completing the login process and completing the profile with the following data: Location, Industry, Position, Salary.
  2. 2 In case any Job Offers will be Automatically Assigned to the Employee in accordance with the criteria indicated in point VII.2. above, after launching the Application, the Employee has the option of viewing Automatically Assigned Job Offers. The employee sees a short overview of the Job Offer containing the following information: Industry, Position, Bid, end date of the offer:
   1. a By clicking symbol ⊗ on a specific offer or moving the offer to the left Employee indicates that he sees no interest in the offer - The offer will not be visible to the Employee for the next few days.
   2. b By clicking on a symbol √ on a specific offer or moving offer to the right of he screen of the device, the Employee accepts the Offer. After Accepting a Job Offer by an Employee;
    — The employer (if he / she has these options active) will receive a push notification of the employee accepting his offer,
    — The employee can view the following details of the offer:
    1. i. Tab I.
     — Location of the place of work (city or distance from the employee's location),
     — Proposed rate of pay per hour of work,
     — Date of placing the Job Offer,
     — Date of validity of the Job Offer,
     — Employer's phone number (if the employer has made this information available to Employees) - after the employee's acceptance by the given employer
     — Employer's website address (if the employer has made this information available to Employees) - after the employee's acceptance by the given employer

    2. ii. Tab II.
     — Description of the offered job,
     — Requirements for the Employee.
    3. iii. Tab III.
     — Location of the work place on the Goggle Maps and exact address.
  3. 3 The employee has the opportunity to live chat with the Employer whose Job Offer he accepted, if the Employer accepts his Profile (Users accept each other) and the Employer is logged in to the Application.
 9. IX Using the Application by Employers.
  1. 1 The Employer may start viewing Employee Profiles after completing the login process and creating a Job Offer and also completing the Profile with the following data: Location, Industry, Position, Salary.
  2. 2 In the event that any Employee Profiles are automatically assigned to Job Offers in connection with the criteria indicated in point VII.3. above, after launching the Application, the Employer has the option of viewing Automatically Assigned Worker Profiles. The employer sees simplified Employee Profiles containing the following information: name, surname, gender, age, rate, professional experience (in months), photo (if the employee has made available).
   • a. By clicking the "i" symbol or by moving the offer to the left. The employer indicates that he is not interested in the employee. The Employee Profile will not be visible to the Employer for the next few days.
   • b. By clicking the √ symbol or moving the offer on the device's screen to the right. The employer indicates that he is interested in the employee. After Employee is being accepted by the Employer
    — The employer gains access to the employee's contact details
    — The employee (if he / she has this option active) will receive a push notification about the Employer's acceptance of his / her Profile.
   • c. After clicking the "i" symbol, the Employer may view the following information from the Employee Profile:
    — career process,
    — information about education,
    — knowledge of foreign languages,
    — read the CV posted by the Employee.
  3. 3 The employer has the option of chatting live with an Employee whose Profile has been accepted, provided that the Employee accepts his Job Offer (Users will accept each other) and the Employee is logged in to the Application.
 10. X Removal of the User Profile, uninstalling the Application
  1. 1 The User may delete his Profile at any time.
  2. 2 Deleting a Profile is possible by clicking the option „⊗ delete profile” in the "Application Settings" tab. After selecting the deletion option the system asks the user to confirm that he wants to remove the Profile. Clicking "Delete Account" once again deletes that Users Profile.
  3. 3 The User may also submit a request to delete the Profile by mail to the e-mail of the Service Provider indicated in previous section or in writing by post to the Service Provider's address indicated above. The Service Provider deletes the User Profile immediately after receiving the request.
  4. 4 Removal of the User Profile results in the deletion of all data related to this Profile collected in the Service Provider's Application and System, including information about payments made.
  5. 5 Deleting a Profile causes:
   — termination of the agreement for the provision of Free Services - happens with the removal of the Profile;
   — termination of the contract for the provision of Paid Services at the end of the Payment Period.
  6. 6 The User can not reactivate the deleted Profile, but can re-create the Profile.
  7. 7 The User may at any time remove (uninstall) the Application from his / her smartphone. Uninstallation of the Application does not delete the User Profile or terminate the contract for the provision of Services.
 11. XI Duration of the contract.
  1. 1 The contract providing Free Service lasts for an indefinite period of time
  2. 2 The User may terminate the Free Services Agreement at any time, without giving reasons, by submitting a declaration of termination to the Service Provider by sending a statement by e-mail to the Service Provider's e-mail address indicated in introduction or in writing to the Service Provider's home office address indicated in first paragraph as well as terminate it by deleting the User Profile.
  3. 3 The Service Provider may terminate the Free Services Agreement with immediate effect in the following cases:
   — User's violation of hereby Rules and Regulations,
   — User's violation of the law in connection to the misuse of the Service and the Application,as well as the violation of the rights of other people or the ethics,
   — User's misuse of the Service, Application, Website in a manner that is incoherent with the range of services or its scope,
   — Withdrawal by the User consent to the processing of personal data marked as "necessary for registering / creating a Job Offer" in the Privacy Policy, in which case the Service Provider has no technical means to continue providing the Services.
  4. 4 The Service Provider may terminate the Agreement for the provision of Free Services with a 14 (14-day) termination notice in the event of the Service Provider ceasing to provide Services or changing their scope.
  5. 5 The Service Provider may terminate the Agreement for the provision of the Free Services with 30 (30-day) notice in the event of other important circumstances.
  6. 6 The contract for the provision of Paid Services is concluded for an indefinite period, on terms resulting from the selected Package.
  7. 7 The User may terminate the Paid Services Agreement with effect at the end of the billing period by changing the Payment Plan Plan profile in the Free Plan or another Fee Plan. The contract is terminated at the end of the Settlement Period The Service Provider confirms receipt of information about the Payment Plan change by displaying information in the Profile User.
  8. 8 The User may at any time terminate the contract for the provision of Paid Services by deleting the User Profile, terminating the contract at the end of the Payment Period.
  9. 9 The Service Provider may terminate the Contract for the provision of Paid Services only for important reasons.
  10. 10 The Service Provider may terminate the Paid Services Agreement with immediate effect in the following cases:
   — User's violation of presented Rules and Regulations,
   — User's violation of the law in connection to the misuse of the Service and the Application,as well as the violation of the rights of other people or the ethics,
   — User's misuse of the Service, Application, Website in a manner that is incoherent with the range of services or its scope,
   — failure to make payment by the user within 7 days,
   — withdrawal by the User consent to the processing of personal data marked as "necessary for registering / creating a Job Offer" in the Privacy Policy, in which case the Service Provider has no technical means to continue providing the Services.
  11. 11 The Service Provider submits a declaration on cancelation of the contract to the User of the Paid Services by sending a statement by e-mail to the User's e-mail address provided in his Profile or by sending a message directly to the User using the Application; the message will be visible to the User after logging into the Application and the Website.
  12. 12 If the Service Provider stops to provide Services or changes their scope or terminates in the event of other important circumstances, the Service Provider may submit a declaration terminating contracts with all Users or particular categories by placing a statement in the Application or Service parts that are available to the Users. The Agreements are terminated at the end of at least 30 (thirty) days of notice, however, not earlier than at the end of the period of providing the Services paid by the User.
  13. 13 The Agreements are terminated at the end of at least 30 (thirty) days of notice, however, not earlier than at the end of the period of providing the Services which was paid by the User.
  14. 14 The Agreement for the continuation of the Website Service is terminated when the User leaves the Website.
 12. XII Technical Requirements, cookies, risks.
  1. 1 Technical requirements necessary to cooperate with the Service Provider's IT System:
   — Connection to the Internet.
   — An internet browser that allows you to display HTML documents on the computer screen.
  2. 2 Technical requirements for using the Application - a smartphone with an operating system Android 4 or higher, or iOS 8 or higher.
  3. 3 If you do not meet the above minimum technical requirements, you may not be able to use the JobSquare Services, it may be difficult or the application may not work properly.
  4. 4 When providing the Services in the ICT system of the Users, cookies may be installed, according to the settings of the web browser used by the User. The user may at any time disable the option of accepting cookies in his web browser, although he must be aware that in some cases, disconnecting these files may affect the use of application.
  5. 5 Using the Website and Application connects with data transmission using the public Internet network, which is associated with the possibility of occurring of some threats; especially: -the risk of interception of data transmissions by third parties, -the risk of taking over data which is used for logging in by third parties, -the risk of impersonation by third parties under the Service Provider, -the risk of taking over the given payment data, i.e. credit card numbers, data for logging into banking systems, replacing one-off codes by malicious ones
  6. 6 In the interest of user's safety, the Service Provider uses the following security features:
   — data transmission secured by the SSL protocol and a certificate confirming the credibility of the website.
 13. XIII Cancellation of the contract by the Consumer.
  1. 1 The User who is a Consumer has the right to withdraw from the Agreement for the provision of Services within 14 days without giving any reason. To comply with the deadline, it is enough to send a statement before its expiry.
  2. 2 The period for withdrawal from the Agreement for the providing of the Services starts from the date of starting the Agreement.
  3. 3 In order to gain the right to withdraw from the Contract for the benefit, the User submits unambiguous statements of resignation/cancellation, which may be sent in writing or by e-mail to the addresses provided in previous paragraphs of the Rules or via the form.
  4. 4 The Service Provider will return to the User all payments received from the User immediately, and in any other cases not later than 14 (fourteen) days from the date of receiving by the Service Provider of the User's statement of withdrawal from the Sales Agreement.
  5. 5 The Service Provider will refund the payment using the same method of payment that was used by the User, unless the User explicitly agrees to a different method of payment refund, which will not involve any costs on the part of the User.
  6. 6 If the User submits a declaration of withdrawal from the Agreement through the Website or through the email, the Service Provider shall immediately send the User by e-mail confirmation of receipt of the statement of withdrawal from the Agreement.
  7. 7 The right to withdraw from the Paid Services Agreement is not applicable to the Consumer if, with his consent, the Service Provider started to provide the Paid Services before the lapse of 14 days from the conclusion of the Agreement.
  8. 8 With the respect to the Services that have properties individually determined by the Consumer or individually related to the Consumer, the Consumer's right to withdraw from the contract is excluded.
 14. XIV Publication of Content, moderation.
  1. 1 Content may only be posted by Registered Users.
  2. 2 The User may publish Content that meets the following criteria in total:
   — The User has the rights to the Content - in particular the copyright in the scope allowing the publication of content on the Website,
   — The content does not violate the rights of third parties, including the rights to the image and personal rights of third parties,
   — The content does not conflict with applicable law and morality,
   — The contents are published in order to search for Employees or Employers, to present Job Offers or Job Placement Offers and to present information about the Employer or Employee that are relevant to potential Employees and Employers,
   — The content contains real information about the Employee or Employer and Job Offers and Job Placement Offers.
  3. 3 It is forbidden to publish Job Offers or Job Placement Offers that do not comply with applicable law and morality or that are intended to circumvent mandatory provisions of law.
  4. 4 It is forbidden to publish information about employers offering work that does not comply with applicable law or morality.
  5. 5 The Service Provider provides its resources to the ICT system and allows Users to store data. The service provider is not the initiator of the data transfer nor selects the recipient of the data transfer, as well as does not select or modify the information contained in the transfer.
  6. 6 The Service Provider is responsible for the Content published by Users in the scope resulting from the mandatory provisions of law. In particular, the Service Provider is not responsible for the Content, unless he knows about the unlawful nature of these data, subject to the provisions below.
  7. 7 In the event of receiving official notification or obtaining a reliable message about the unlawful nature of the Content or related activities, the Service Provider shall immediately prevent access to these Content.
  8. 8 If the Service Provider prevents the access of the Content due to receiving an official notice of their unlawful nature, the Service Provider shall not be liable to the User for damage resulting from disabling access to Content posted by him as a result of the notification received.
  9. 9 If the Service Provider prevents the access of the Content due to receipt of a credible notice of their unlawful nature, the Service Provider shall not be responsible to the User for damage caused by preventing access to content posted by him, which were removed as a result of the received notification, if he immediately notified the User about the intention to prevent access to the Content.
  10. 10 In the event of a justified suspicion that the Content violates the provisions of the Regulations, the Service Provider may delete such Content. In such a case, the Service Provider immediately notifies the User about the intention to prevent access to the Content and enables him to submit relevant explanations. In the event that the suspected violation of the Regulations turns out to be unfounded, the Service Provider will restore access to the Content. The Service Provider shall not be liable to the User for damage caused as a result of disabling access to Content posted by him, which have been deleted on the terms set out in this point.
  11. 11 The Service Provider is not obliged to check the appropriateness of the published Content with the applicable regulations and these Regulations.
  12. 12 The Service Provider is entitled to promote Content, which in the opinion of the Service Provider deserve a special distinction or exposure in the Application or Website or on external websites.
  13. 13 In the case of Content promoted by the Service Provider in accordance with the rules set out in point 12 above, the Service Provider is entitled to edit Content designations, such as title, appropriate ordering, distinction, special layout or form.
 15. XV Reservations.
  1. 1 By accepting these Regulations, the User undertakes to the Service Provider and other Users not to use the Application and the Website for purposes inconsistent with the law or forbidden purposes pursuant to the provisions of the Regulations.
  2. 2 It is forbidden to use the Application and the Website in a way that may cause damage, disable, overload the Application and the Website or would interfere with the possibility of using the Application and the Website freely by other Users.
  3. 3 The user undertakes to refrain, inter alia, from from:
   1. a insulting, persecuting, tormenting, intimidating other people, including other Users of the Application or violating their rights (eg the right to privacy, intellectual property rights and the image),
   2. b the dissemination of illegal or offensive material or information, offensive, defamatory, pornographic, contrary to decency,
   3. c impersonate other people,
   4. d using the Third Party Profile,
   5. e the use of content including texts, photos, graphics, etc. for which he is not entitled,
   6. f limiting other Users to the possibility of using the Application and Website freely,
   7. g publication of advertisements and promotional messages of any products (including links to other websites) without the Service Provider's permission; advertising and promotional messages published without such consent will be deleted by the Service Provider,
   8. h downloading, copying, reproducing, distributing, transmitting, broadcasting, displaying, selling and using any Content published by Users (including photos, descriptions) without the written consent of the Service Provider and Users publishing Content,
   9. i copying, collecting, indexing or processing data of other Users - only the use of the User Registration data is allowed to submit a Job Offer or Job Placement Offers to the User,
   10. j the use, copying, collecting, indexing or processing of databases collected in the Application or Website, as well as technological and functional solutions of the Application or Website,
   11. k automatic installation of Profiles,
   12. l sending any correspondence to other users of the Application, the purpose of which is not to submit a Job Offer, submit Job Offers, or clarify Working Conditions.
 16. XVI Complaints.
  1. 1 The User is entitled to file complaints regarding the provision of Services by the Service Provider.
  2. 2 The complaint may be delivered to the Service Provider in any way, in particular by e-mail or in writing to the addresses indicated in Chapter I (4) of the Regulations.
  3. 3 The complaint should contain at least: the name and surname of the person submitting the complaint or the name of the entrepreneur on behalf of which the complaint is made and a description of the reason for the complaint.
  4. 4 The Service Provider will consider the complaint within 14 (fourteen) days of its receipt.
  5. 5 Immediately after considering the complaint, the Service Provider will provide the User with an answer regarding the complaint. The reply will be sent to the email address or delivery address provided by the User in the complaint.
  6. 6 If the complaint can not be considered within 14 days, the Service Provider notifies the User via e-mail about the reasons for the delay and the expected date of consideration of the complaint.
 17. XVII Amicable settlement of disputes.
  1. 1 The User who concluded the Contract acting as a Consumer, may use non-judicial means of dealing with complaints and pursuing claims.
  2. 2 Detailed information about the out-of-court redress procedure can be obtained in the guide of the Office of Competition and Consumer Protection available at the link http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=15038
  3. 3 Information on the rules for the use by consumers of out-of-court dispute resolution (including redress) are also available at the premises and on the websites:
   — poviat (urban) consumer ombudsmen,
   — social organizations whose statutory tasks include consumer protection,
   — Provincial Inspectorates of the Trade Inspection,
   — Office of Competition and Consumer Protection; especially:
   — http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
   — http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
   — http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php
  4. 4 Any disputes arising between the User who is a consumer and the Service Provider, if they are related to the use of the Website and the Application, may be submitted by the User the procedure for out-of-court dispute resolution using the Online Dispute Resolution (ODR) platform available at the Internet address: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL The dispute resolution follows the provisions of Regulation (EU) No 524/2013 of the European Parliament and of the Council of 21 May 2013 on the online system for the resolution of consumer disputes and the amendments to Regulation (EC) No 2006/2004 and Directive 2009/22 / EC ( Regulation on ODR in consumer disputes).
 18. XVIII Responsibility.
  1. 1 Liability of the Service Provider towards the User concluding a contract as an Entrepreneur under a given agreement is limited to PLN 500 (five hundred zlotys), unless otherwise required by the mandatory provisions of law.
  2. 2 The liability of the Service Provider towards the User concluding the contract as an Entrepreneur does not include lost profits, unless otherwise provided by the mandatory provisions of law.
  3. 3 Limitations of liability The Service Provider does not refer to damages caused to the User by intentional fault and situations in which the limitation or exclusion of liability exclude the provisions of the mandatory law.
  4. 4 The Service Provider informs that it is possible to temporarily disable or limit the accessibility of the Application and / or the Website when it is necessary for their development, maintenance or troubleshooting.
  5. 5 In the case referred to in paragraph 4 above, if the possibility of using the Paid Services by the User has suffered any damage, the period of using the Services will be extended accordingly for a period during which the User could not use the Services.
  6. 6 The purpose of the website is to enable and facilitate contact between Employers and Employees and to enable and facilitate the presentation of Job Offers and Job Placement Offers. The Service Provider is not able to check the truth and reliability of the Content; in particular, Offers published by Users and is not responsible for any non-compliance of Content (including Offers) with the law, morality and actual status. The Service Provider does not ensure that Users will find the Employer, Work or Employer through the Application or Service according to their expectations.
  7. 7 In order to avoid any doubts, the Service Provider declares that the provisions of the Regulations concerning the exclusion or significant limitation of the Service Provider's liability for non-performance or improper performance of the obligation shall not apply to the Consumers.
 19. XIX Copyright.
  1. 1 By placing content protected by copyright or other intellectual property rights in the Content Profile, the User grants the Service Provider a non-exclusive, free, worldwide license allowing the use of all Content covered by intellectual property rights published by the User in the Profile in the following scope:
   1. a. fixation; in particular, recording in the System of the Service Provider, copying and compiling dependent works based on them,
   2. b. publicly make available on generally accessible parts of the Website and Application in such a way that other Users may become familiar with them in the place and time chosen,
   3. c. Providing other Users in accordance with the principles of Automatic Assignment in such a way that Users can become familiar with them in the place and time chosen.
  2. 2 In addition to materials posted by Users, all other content on the Website and Application, including but not limited to: text materials, software, graphics, photos, sound, music, video recordings, advertisements, are subject to the copyright of the Service Provider or the Service Provider has obtained the appropriate licenses and these contents may not be downloaded, copied, reproduced, distributed, transmitted, broadcast, displayed, sold, may not be licensed for any needs without the prior written consent of the website administrator.
  3. 3 By publishing the Content in the Profile, the User authorizes the Service Provider to put in their contents trademarks, emblems, signs belonging to the Service Provider.
  4. 4 By placing their photo in the Profile, the User agrees to free his image and use, by making the image available to other Users in accordance with the principles of Automatic Assignment.
 20. XX Final Provisions.
  1. 1 The Regulations shall enter into force on 22.01.2018.
  2. 2 The Service Provider is entitled to change the provisions of the Regulations for important reasons for which it is recognized:
   1. a. extension or modification of the functionality of the Application and / or the Website,
   2. b. introducing new services or changing the scope of services, in particular introducing payments for some or all services,
   3. c. changes in the technical requirements necessary for the operation of the Application and / or the Website, in particular regarding the end-user's devices and IT system, changes in the technical conditions for the provision of services, occurrence of new risks related to the provision of electronic services,
   4. d. the need to amend the technical regulations that do not affect the content of the rights and obligations of the Parties, in particular to remove mistakes and errors, to change references,
   5. e. the need to adapt the Regulations to the applicable law, in particular in the scope of services provided,
   6. f. the need to adapt the services provided or the contents of the regulations to judicial decisions and administrative decisions,
   7. g. adaptation of the Regulations to the best practices of providing services and user protection,
   8. h. changing the data of the Service Provider disclosed in the regulations, in particular contact details.
  3. 3 The Service Provider informs about the change of the Regulations by:
   — message displayed by the User after logging in which information about the change to the regulations is displayed and a link to the content of the new Regulations or the content of the changes made.
   — placing information on changing the regulations on the Website,
   — sending Registered Users information on changing the Regulations along with a uniform text of the Regulations by e-mail to the e-mail address given in the registration process.
  4. 4 The User is entitled to terminate the contract within 14 days of receiving the message on the amendment of the Regulations / receiving information on changing the Regulations by e-mail.
  5. 5 Failure to terminate the contract within 14 days means acceptance of the new Regulations.

Download terms of service in force since 22th January 2018

Download terms of service in force until 22th January 2018